Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕВРОПСКИ КОНЦЕПТ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА

Сажетак

У раду се анализирају системи решавања радних спо­рова у Европи и то пре свега механизми за судско и алтернативно (мирно) решавање спорова, док решавање радних спорова употребом силе (штрајк, лока­ут, пикентинг и бојкот) није било предмет разматрања. Посебна пажња је посвећена правним системима са дугом традицијом и развијеним механизмима, како за класично судско, тако и за алтернативно решавање радних спорова. Међутим, нису запостављени ни правни системи (у које спада и Србија) у којима ефикасност решавања радних спорова још увек није на до­стигнутом европском нивоу. Како у прву групу држава углавном спадају државе чланице Европске Уније (изузетак је Швајцарска), а у другој државе кандидати, неминован је закључак да ће увођење ефикасних мето­да за решавање радних спорова бити, ако не формалан оно бар неформалан услов за даљи поступак придружења.

кључне речи:

Референце

    1. Д. Костић, Мирно решавање радних спорова у образовању, Нова на­учна, 2007.
    2. Д. Маринковић, “Филозофија људског рада пред изазовима новог доба”, Српска политичка мисао, бр. 2/2009.
    3. Решавање конфликта – приручник за обуку, ЦЕСИД, Београд 2004.
    4. Решавање спорова у радним односима, Институт европског синди­ката (European Trade Union Institute ETUI), Брисел, 2005.
    5. С. Јашаревић, Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси, докторска дисертација, Правни факултет, Нови Сад 2000.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 331.109+349.2(4) 345-356
ç