Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ

ЕВОЛУЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Сажетак

Имајући у виду начело демократске легитимности власти, творци уговора о оснивању Европских заједница, сматрали су да у институционалном систему Заједница треба да постоји скупштински орган који би вршио надзор над извршном влашћу. Стога се Европски парламент као демократски орган у уговору о Европској економској заједници нашао на првом месту на списку њених институција. Из претходно изнетог би могао да се стекне утисак да је Европски парламент попут националних скупштина у класичним државама носилац буџетске, законодавне власти и надлежности да именује и смењује владе. Европски парлемент је међутим, све до краја 70-тих година прошлог века имао симболичну тј. саветодавну улогу у поступку доношења буџета и законодавних аката Заједнице, да би затим постепено уз сталну политичку борбу постао козаконодавац и незаобилазни учесник у поступку усвајања буџета и именовања Комисије. Политички циљ Европског парламента је заправо био да стекне надлежности које има скупштина у федералном државном уређењу те и да самим тим федерализује уставни систем Европске уније.

кључне речи:

Референце

  1. Ј. Boulouis, Droit institutionnel de L’ Union europeenne, Montchrestien, 5 edition, Paris, 1995.
  2. L. Cartou, L’ Union europeenne, Precis-Dalloz, 2 edition, Paris 1996.
  3. L. Cartou, J. L. Clergerie, A. Gruber, P Rambaud, L’ Union europeenne, Dallozprecis, 6 edition, Paris, 2006.
  4. Ph. Moreau Defarges, Les institutions européennes, Armand Colin, 3 edition, Pa­ris, 1998.
  5. С. Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  6. Ph. Manin, Les Communautés européennes, L’ Union européenne, Pedone, 4 edi­tion, Paris, 1998.
  7. Ph. Manin, L’ Union europeenne, Pedone, Paris, 2005.
  8. Ј. Rideau, Droit institutionnel de l’ Union et de communautés européennes, LGJD, Paris, 1994.
  9. С. Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, Институт за европске студије, Едиција Анализе, Београд, 1998.
  10. J-L. Sauron, Comprendre le traite de Lisbonne, Gaulino editeur, Paris, 2008.
  11. D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997.
  12. D. Simon, Le systeme juridique communautaire, PUF, 3 edition, Paris, 2001.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 342.53(4-672EU) 169-195
ç