Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИ МОМЕНАТ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ ПОДЕЛИ – ПРИМЕРИ КРАЉЕВИНЕ СХС И ДРУГЕ ПОЉСКЕ РЕПУБЛИКЕ

Сажетак

Рад представља покушај да се утврди веза између административно-територијалне организације и етноконфесионалне структуре становника на примерима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Републике Пољске у међуратном периоду. Обе земље, поред свих разлика, имале су висок проценат националних мањина, уз сложену конфесионалну стуктуру. У складу са тим, анализирани су пописи становништва и поједини акти, на основу којих је изведена административна организација. У Краљевини СХС креиран је већи број мањих области, како би се у свести уједињеног народа релативизовао значај некадашњих државноправних целина и историјских граница. Пољска војводства нису креирана на истим принципима, али се њихово територијално обликовање, као и у југословенском случају, може анализирати у ширем контексту етничких и конфесионалних односа.

кључне речи:

Референце

  • Дефинитивни резултати пописа становништва : од 31. јануара 1921 год., 1932. Београд : Општа државна статистика.
  • Закључци Земаљске Радикалне Конференције о програму : на дан 25 – 28. Септембар 1920 у Београду, одељак I, тачка 10, ( 1920 ). Београд : Народна радикална странка.
  • Јовановић, Јован М. 1937. Дипломатска историја Нове Европе : 1918 – 1938, II, Београд : ИК Косте Ј. Михајловића.
  • Марковић, Лазар. 1920. „Против федерализма“, Нови живот, II, Београд, 292-293.
  • Нацрт устава владе Николе Пашића, Нацрт Устава 1921 : предлози, допуне, мишљења и примедбе на пројекат Видовданског устава, без године и издавача.
  • Програм Демократске странке, одељак I, тачка 1, Програм и Статут Демократске странке : Примљени на Земаљском конгресу Демократске странке од 30. и 31. октобра 1921.год. у Београду. 1921. Београд.
  • Радовановић, Михаило С., 1937. Мала Антанта и Пољска : политичко-етничка расматрања, Београд.
  • Стварање државотворне странке Демократа Срба, Хрвата и Словенаца. 1919. Сарајево, 17 – 18.
  • Текст Устава примљен у Уставном одбору, чл. 95, Нацрт Устава 1921 : предлози, допуне, мишљења  и примедбе на пројекат Видовданског устава, без године и издавача.
  • Уредба о подели земље на области [УПЗО], „Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“, бр. 92, 28.април 1922.
  • Устав Краљевине Југославије, „Службене новине Краљевине Југославије“, бр. 200, 3.септембар 1931.
  • Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, „Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“, бр. 142а, 28.јун 1921.
  • Хорњак, Арпад. 2017. „Промена империје у Јужним областима“, Сусрети и сукоби : огледи о српско-мађарским односима, превео Ференц Немет, Београд : Клио.
  • Avramovski, Živko. 1986. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji : godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921  – 1938, I ( 1921 – 1930 ), Beograd : Arhiv Jugoslavije, Zagreb : Globus.
  • Davies, Norman. 2005. God’s playground : A History of Poland, vol. 2 : 1795 to the Present, New York : Columbia University Press.
  • Kačavenda, Petar. 1991. Nemci u Jugoslaviji : 1918 – 1945., Beograd : Institut za savremenu istoriju.
  • „Krfska deklaracija“ od 20.(7.) jula 1917, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914. -1919, ( 1920 ), pripremio F.Šišić, Zagreb : Matica Hrvatska, 99.
  • Miljković-Đurović, Maja. 1996. „Komitske akcije na tlu Južne Srbije 1920 – 1928.“, Istorija 20.veka : časopis Instituta za savremenu istoriju, god. ХIV, br. 1, Beograd, 127-128.
  • Mironowicz, Eugeniusz. 2007. Bialorusini i Ukraincy w polityce obozu pilsudczykowskiego, Bialystok : Trans Humana.
  • Meštrović, Ivan. 1969. Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb : Matica Hrvatska.
  • Popov, Čedomir. 1976. Od Versaja do Danciga, Beograd : Nolit.
  • Ribar, Ivan. 1948. Politički zapisi, I, Beograd : Prosveta.
  • Subtelny, Orest. 2009. Ukraine : A History, Toronto : University of Toronto press, 4th ed.
  • USTAWA z dnia 17 marca 1921 roku KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ., доступно преко http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210440267/O/D19210267.pdf, приступљено дана 06.02.2022.
  • USTAWA z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej., доступно преко http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190640385/O/D19190385.pdf, приступљено дана 01.02.2022.
  • USTAWA TYMCZASOWA z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji, доступно преко http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190650395/O/D19190395.pdf, приступљено дана 01.02.2022.
  • USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego, доступно http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200730497/O/D19200497.pdf, приступљено дана 06.02.2022.
  • USTAWA z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy, доступно преко
  • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19201170768/O/D19200768.pdf, приступљено дана 06.02.2022.
  • USTAWA z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210160093/O/D19210093.pdf, приступљено дана 06.02.2022.
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego, доступно преко http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19260060029/O/D19260029.pdf, приступљено дана 01.02.2022.
  • USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 23 kwietnia 1935 r., доступно преко http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19350300227/O/D19350227.pdf, приступљено дана 07.02.2022.
периодика Администрација и јавне политике 1/2022 1/2022 УДК 314.117(=497.1)(=474.5) 57-77
ç