Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕТИКА „ЛЕШИНАРСКОГ“ ИНВЕСТИРАЊА

Сажетак

Инвестирање у хартије од вредности проблематичних компанија представља једну од стратегија структурирања инвестиционог портфолија која постаје све популарнија. Проблематичне хартије од вредно­сти представљају широк спектар дужничких и власничких финансијских инструмената компанија које су искусиле неликвидност или су поднеле пријаву за банкротство. Данас постоје бројне бизнис шансе које се рађају из Њорпоративних банкротстава. Индивидуе и институције могу куповати имовину, одређене уговоре, фузионисати се са дужником и сачувати опорезиви приход, шпекулисати са дужниковим обавезама, остварити накнаде по основу одређених услуга и остварити капиталне добитке. Такви инвеститори познати су под именом “инвеститори лешинари” (vulture investors). Током историје они су као и корпоративни преузимачи били изложени бројним критикама у погледу моралног и етичког утемељења њихових акција. Важно је истаћи да „инвеститори лешина­ри“ заснивају своје акције на законима који регулишу области банкротства и стечаја, тако да оно што они раде је у сваком случају легално, али се поставља питање колико је то морално и етично. Узимајући у обзир изложене аспекте, у овом раду је дефинисан фе­номен „лешинарског инвестирања“, образложене су најчешће моралне дилеме које се појављују при таквом инвестирању и дефинисане основне чињенице које го­воре у прилог „лешинарском инвестирању“.

 

кључне речи:

Референце

  1. Баљ, Бранко, Увод у пословну етику, ИП Београд, Зрењанин, 2005.
  2. Berry, Norman, The Morality of the Business Enterprise, Aberdeen Uni­versity Press, Aberdeen, 1991.
  3. Carson, A. Scott, „Vulture Investors, Predators of the 90’s: An Ethical Examination“, Journal of Business Ethics, 17, No. 5, 1998, стр. 543­555.
  4. Christopher, W. Gowans, Moral Dilemmas, Oxford University Press US, Oxford, 1987.
  5. De George, Richard, Пословна етика – Bussines Ethics, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  6. DesJardins, Joseph, An Introduction to Business Ethics, McGraw-Hill, New York, 2006.
  7. Donagan, Alan, Moral Dilemmas, Genuine and Spurious: A Comparative Anatomy, Oxford University Press US, Oxford, 1996.
  8. Donaldson, T.; Clarence, W., Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1983.
  9. Dramond, John, Bein, Bill, Пословна етика, Клио, Београд, 2001.
  10. Foot, Philippa, Moral Dilemmas, Oxford University Press, Oxford, 2003.
  11. Gowans, W. Christopher, Moral Dilemmas, Oxford University Press US, Oxford, 1987.
  12. Greenspan, P.S., Practical Guilt: Moral Dilemmas Emotions and Social norms, Oxford University Press US, 1995.
  13. Hotchkiss, S. Edith; Mooradian, M. Robert, „Vulture Investors and the Market for Control of Distressed Firms“, Journal of Financial Economics, 43, Issue 3, 1997, стр. 401-432.
  14. McGee, W. Robert, „Some Overlooked Ethical Issues in Acqusitions and Mergers“, Barry University Andreas School of Business, Global Con­ference on Business Economics, Association for Business and Economics Research, Amsterdam, July 9-11, 2004, www.ssrn.com (приступљено 28. 09. 2007.).
  15. Platt, D. Harlan, Why Companies Fail: Strategies for Detecting, Avoi­ding, and Profiting from Bankruptcy, Beard Books, Knoxville, 1999.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 330.322.01:174 229-240
ç