Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ДЕМОКРАТИЈА (E-DEMOCRACY) КАО МОГУЋНОСТ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Концепт електронске демократије (е-демократија, сајбер де­мократка, теледемократија), иако није до краја разјашњен у оквиру политичке теорије, нераскидиво је повезан са концептом демократизације. У досадашњој научној обради овог феномена извајају се техноцентрична и социоцентрична схватања. Заступници првог приступа сматрају да ће нове дигиталне информационо-комуникационе технологија саме по себи неизбежно довести до одређених промена у домену демократије и демократизације, док аутори који заступају социоцентрична схватања инсистирају на томе да последице технологије зависе пре свега од друштвених чинилаца. У оквиру демократске теорије све главне струје либерална, кому­нитарна и делиберативна сматрају да би електронска демократија могла да унапреди демократски процес. Они се углавном разликују по схватању основних предности електронске демократије и пожељних праваца њеног развоја. Заједнички је такође став да електронска демократија представља значајан потенцијал за демократизацију на свим нивоима од демократске транзиције, преко даље демократизације стабилних полиархија, до демократизације друштва на локалном, али и глобалном плану.

 

кључне речи:

Референце

  1. Arqilla, John; Ronfeldt, David, Networks, Netwars and the Fight for Future, First Monday, volume 6, Number 10 (October), http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/889/798, 10.03.2009.
  2. Бобио, Норберто, Будућност демократије, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  3. Dahlberg, Lincoln Democracy via cyberspace, New Media and Society, Vol. 3(2)
  4. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  5. Ferdinand, Peter, The Internet, Democracy and Democratization, Democratiza­tion, special issue, 2000.
  6. Franda, Marcus, Launching into Cyberspace: Internet Development and Politics in Five World Regions, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.
  7. Gimmler, Artje, Deliberative democracy, the public sphere and the Internet, Phi­losophy and Social Criticism, Vol. 27, No. 4
  8. Hand, Martin, Sandywell, Barry, E-topia as Cosmopolis or Citadel: On the De­mocratizing and De-democratizing Logics of the Internet, or, Toward a Criti­que of the New Technological Fetishism, Theory, Culture & Society, Vol 19 (1-2)
  9. http://www.publicus.net/articles/edemresources.html
  10. Ирис, Антоан Информационе магистрале, Clio, Београд, 1999.
  11. Канингам, Френк, Теорије демократије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  12. Лаш, Кристофер Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  13. Munck, Ronaldo, Globalization and Democracy: A New “Great Transforma­tion”?, Annals, AAPSS, 581, мај
  14. Netchaeva, Irina, E-government and E-democracy: A Comparison of Opportuni­ties in the North and South, Gazzete: the international journal for communica­tion studies, Vol. 64, No. 5
  15. Сартори, Ђовани, Демократија – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001.
  16. Schlosberg, David, Dryzek, John S. Digital Democracy – Authentic or Virtual?, Organization & Environment, Vol. 15, No. 3, September 2002.
  17. Shane, Peter M. (ur.), Democracy Online: The Prospects for Political Renewal through the Internet, Routledge, New York, 2004.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 321.7:004.738.5 85-98
ç