Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕКОНОМСКА НЕЈЕДНАКОСТ КАО ФАКТОР ОГРАНИЧЕЊА ЕКОНОМСКОГ РАСТА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Сажетак

Полазећи од различитих теорија економског раста, аутор у раду приказује економску неједнакост као један од значајних фактора који утичу на економски раст. Бројне су студије које се баве утицајем економског раста на економску неједнакост. Релативно мање пажње посвећено је анализи односа ова два феномена у обрнутом смеру. Основна претпоставка од које аутор полази је да, ако посматрамо утицај економске неједнакости на економски раст, та веза не може бити тако једноставно детерминисана и дата као коначна. Стога се у раду настоји испитати који су то канали утицаја раста неједнакости на економски раст, да ли је тај утицај директан или посредан. Аутор на примеру Сједињених Америчких Држава разматра питања узрока раста неједнакости, као и узроке успоравања економског раста. У раду се покушава доказати да управо економска неједнакост представља фактор ограничења економског раста Сједињених Америчких Држава.

кључне речи:

Референце

  • Acemoglu, Daron. 2007. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press
  • Adelman, Irma and Cyntia T. Morris. 1973. Economic Growth and Social Equity in Developing Countries. Stanford University Press
  • Aghion Philippe, Eve Caroli and Cecilia Garcia-Penalosa. 1999. “Inequality and economic growth: The perspective of the new growth economics”. Journal of Economic Literature, 37: 1615–1660.
  • Alesina Alberto and Dani Rodrik. 1996. “Distributive politics and economic growth”. Quarterly Journal of Economics, 109: 465–490.
  • Barro, Robert J. 1999. “Inequality, growth, and investment”. NBER Working Paper, no. 7038.
  • Berend, Ivan. 2009. Ekonomska istorija Evrope u XX veku, Beograd: Arhipelag
  • Deaton, Angus. 2015. The Great Escape – Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton University Press
  • Jovanović – Gavrilović, Biljana. 2003. ,,Nejednakost i razvoj“, Ekonomski anali, Vol. 44. 2003, 159: 22 – 41.
  • Jovanović – Gavrilović, Biljana. 2013. Privredni razvoj sa ljudskim likom. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
  • Kaldor, Nicholas. 1956. “Alternative Theories of Distribution”. Review of Economic Studies, 23: 83-100. doi: 10.2307/2296292
  • Kroeber, Arthur. 2016. China’s Economy: What Everybody Needs To Know. Oxford: Oxford University Press
  • Kuznets, Simon. 1955. “Economic growth and income inequality”. American Economic Review, 45: 1-28
  • Mankiw, Gregory N. and Mark P. Taylor. 2014. Economics. Cengage Learning EMEA
  • Matijević, Andrea. 2019. ,,Politički uzroci krize hipotekarnog duga iz 2007. godine u Sjedinjenim Američkim Državama”. Master rad. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka
  • McNamara, Robert. 1973. “Address to the Board of Governors”. World Bank Reprint. Poslednji pristup: 29.07.2020.
  • https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/930801468315304694/address-to-the-board-of-governors-by-robert-s-mcnamara
  • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. 2014. “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”. Federico Cingano (ed.) OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163. doi: 10.1787/5jxrjncwxv6j-en
  • Partridge, Mark D. 2005 “Does Income Distribution Affect U.S. State Economic Growth?”. Journal of Regional Science 45(2):363-394. doi: 10.1111/j.0022-4146.2005.00375.x.
  • Stiglitz, Joseph E. 2015. The Great Divide – Unequal Societies and What We Can Do About Them, W. W. Norton & Company
  • U.S. Bureau of Labor Statistic, n.d. “Labor Force Statistics from the Current Population Survey”. U.S. Bureau of Labor Statistic. Poslednji pristup: 03.12.2020. https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000?years_option=all_years.
  • World Bank [WB], n.d. “GDP per capita growth (annual %) – United States”. World Bank. Poslednji pristup: 29.07.2020.
  • https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=US
  • World Bank [WB], n.d. “Gini Index (World Bank estimate) – United States”. World Bank, Development Research Group. Poslednji pristup: 29.07.2020. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=US&start=1974&view=chart
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 338.1:316.34(73) 97-120
ç