Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Сажетак

Економске институције су нераздвојан сегмент економије и економског система чији се фундаментални задатак може свести на „систем понашања“ који у свом појединачном одлучивању наглашава критерије економске оптималности и реалности. Ове особености крцате су рационалностима у смислу њиховог функционисања, флуктуирања, супротстављања… Отуда их је нужно ценити и уважавати без илузија и оних апстрактних идеја које су очигледно антиекономске, а које увек чине, на краћи и дужи рок, губитак дохотка и супстанце капитала. Тим пре, јер се низ процеса, појава и тенденција, које су засноване на особеностима тржишта и субјективној моћи поли­тике, јављају … „неодређено, лелујаво, хаотично“… (Зигмунд Бауман). Економске институције су постале нераздвојни импулс савремених економских и политич­ких токова. Међутим, оне су показале готово непремостиву разлику између покушаја њиховог објашњења у политичкој теорији, у сегменту начела политике и њених принципа и праксе орагнизовања и деловања у јединству процеса политичког организовања. Појављују се као институција конзервативизма или импулс промена унутар друштвеног поретка са токовима ко­ри опредељују политички и друштвени живот. У свом историјском развоју економска мисао није развијала мисао о економским институцијама, њеним особинама, својствима, утицајима на економске процесе и др. То је и основни разлог да се у оквиру истраживачког пројекта “Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у окви­ру међународних интеграција” (Бр. 179009.), посебно анализирају проблеми и значај економских институција у економском, друштвеном развоју и неминовној перспективи.

кључне речи:

Референце

  1. Петар Бојанић и Иван Младеновић, Колектив аутора, Институције и институционализам, Службени гласник, 2010,
  2. Foley D., “Problems versus Conflicts: Economic Theory end Ideology”, American Economic Association Papers and Proceedings, Vol.65, May, 1975,
  3. Douglass C. Nort, Institucije, institucionalna promena i ekonomska uspešnost, Masmedia, Zagreb, 2003.
  4. Warren J. Samuels, „Institutional Economics“, The Journal of Economic Education, Vol. 15, No. 3, Summer 1984, pp. 211 216.
  5. Rothstein B., Political Institucions: an Overview, Oxford University Press, 1996,
  6. Золтан Мерта, Поговор, Анти-еквилибриум, Јанош Корнаи, Центар за културну делатност, Загреб, 1983.
  7. Миомир Јакшић, Александра Прашчевић, Политичка макроекономија, ЕФ, Београд, 2010,
  8. Миомир Јакшић, Л. Пејић, Развој економске мисли, Економски факултет, Београд, 2001,
  9. Љубисав Марковић, Капитал, економија и социјализација, Факултет полититичких наука, Београд, 2004,
  10. John Maynard Keunes, Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Београд, 1956,
  11. Економски дијалози, Службени гласник, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 330.34:316.334 185-206
ç