Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Феномен државног капацитета у актуелном периоду представља један од најчешће проучаваних, пре свега у економији и политичким наукама, али и сродним дисциплинама. Циљ овог рада је да утврди ефекте глобализације на државни капацитет, пре свега оне негативне карактеристике које директно или нешто мање директно подривају суверенитет и аутономију државе последично узрокујући опадање државног ка­пацитета. Највидљивија консеквенца глобализације је умањена могућност институција да одговоре на изазове света у коме живимо. То се превасходно односи на немогућност прикупљања свих расположивих ресурса како би се имплементирали јавно-политички циљеви и вршила редистрибуција у виду испоруке јавних доба­ра. Бројни чиниоци крајње сложеног процеса/пројекта глобализације истовремено погађају како слабије тако и моћније државе које су с почетка били главни протагонисти и заговорници света међузависности и глобализације. Отуда и не чуди да су неки од најеуфоричнијих академских заговорника глобализације и безусловне либерализације убрзо одустали од својих првобитних претпоставки и доживели интелектуални „коперникански обрт“ у жељи да реaфирмишу улогу државе (нпр. Фукујама). У раду се покушавају пружити неки одговори на бројна питања и дилеме које прате проблем државног капацитета у глобализованом свету.

кључне речи:

Референце

  1. Beasley, Timothy, Persson, Torsten, „Fragile States and Development Po­licy“, Journal of the European Economic Association, 9, iss. 3, European Economic Association, 2011.
  2. Bull, Hedley, The Anarhical Society, Columbia University Press, 1977.
  3. Crepaz, Markus M. L, Mosser, Ann, „The Impact of Collective and Com­petitive Veto Points on Redistrubution in the Global Age“, paper presented at School of Public and International Affairs, University of Georgia.
  4. Fukuyama, Frances, State Building: Governance and World Order in Twenty First Century, Profile Books, 2004.
  5. Harvey, David, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Ori­gins of Cultural Change, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusets, 1989.
  6. Hirst, Paul, Thompson, Graham, Globalisation in Question: The Interna­tional Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press, 1999.
  7. Hooghe, Liesbeth Marks, Gary, Multi-Level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield, New York, 2001.
  8. Krasner, Stephen D, „Abiding Sovereignty“, International Political Sci­ence Review, 22, no. 3, Transformation of International Relations: Between Change and Continuity, Sage Publications Ltd, 2001.
  9. Mandelbaum, Michael, ed, Postcommunism: Four Perspectives“, Coun­cil for Foreign Relations, 1996.
  10. Mann, Michael, The Sources of Social Power, Vol.2: The Rise of Classes and Nation States, 1760-1914, Cambridge University Press, 1993.
  11. McGrew, Anthony, Lewis, G, eds, Global Politics: Globalization and the Nation-State, Cambridge: Polity Press, 1992.
  12. Migdal, Joel, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton University Press, 1988.
  13. Radojevic, Miodrag, „European Standards and Constitutional Changes in Serbia“, Serbian Political Thought, 4, no. 2, Institute for Political Studies, 2011.
  14. Rondinelli, Dennis A, Cheema, eds, Reinventing Government for the Twenty-First Century: State Capacity in a Globalizing Society, Kumarian Press Inc, 2003.
  15. Rosenau, James N, Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Go­vernance in Turbulent World, Cambridge University Press, Cambridge, Massachusets, 1997.
  16. Scholte, Jan Aart, „Defining Globalisation“, The World Economy, 31, iss. 11, John Willey and Sons, 2008.
  17. Weiss, Linda, ed, „States in Global Economy: Bringing Domestic Institu­tions Back In“, Cambridge Series in International Relations, Cambridge University Press, 2003.
  18. Матић, Петар, „Политичка модернизација у ери глобализације“, Српска политичкамисао, 1-4/2004, Институт за политичке студије, 2004.
  19. Полањи, Карл, Велика трансформација, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  20. Тодоровић, Јелена, „Србија и политика условљавања Европске Уније“, Политичка ревија, 2/2011, Институт за политичке студије, 2011.
  21. World Development Report, The State in a Changing World, World Bank, Oxford University Press, 1997.
  22. Стојадиновић, Миша, Тодоровић, Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  23. Стојановић, Ђорђе, „Проблем државног, административног и политичког капацитета: „Анатомија“ Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, vol. 18, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  24. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Анатомија савремене државе, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  25. Мировић, Александра, Матић, Петар, Изазови и парадоксы глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  26. Vukcevic, Dejana, L ’emergence d’une Europe de la defense: difficultes et perspectives, Editions universitaires europeennes, Paris, 2010.
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 321.01:316.32 103-119
ç