Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И НЕОЛИБЕРАЛНИ МОДЕЛИ

ДРЖАВА И НЕОЛИБЕРАЛНИ МОДЕЛИ УРУШАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Рад представља критичку анализу положаја националне државе у савременом друштву, а који се најчешће посматра кроз призму неолиберализма и неорелизма, као два најутицајнија приступа у теорији међународних односа. Имајући у виду да се рад бави једном веома комплексном темом аутори се у њему користе комбинацијом неколико различитих метода. Као основни метод свог рада аутори користе геополитички метод, који је нарочито значајан за разумевање проблематике којом се овај рад бави пре свега јер омогућава сагледавање узрочно-последичне везе географског и политичког са становишта сукобљености различитих интереса у контексту међународних односа. Имајући у виду да геополитички проблеми представљају вишедимензионалне феномене, примена анализе и синтезе као општих научних метода је свакако незаобилазна. У раду су, такође, коришћени анализа садржаја, географски и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Видојевић Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник и Институт друштвених наука, Београд, 2010.
  • Гаћиновић Радослав „Национална безбедност као кључни фактор у функционисању модерне државе“, Војно дело, Министарство одбране, 1/2017, стр. 87–97.
  • Ђукановић Драган, Живојиновић Драган, „Стратешка партнерства Републике Србије“, Годишњак Факултета политичких наука, бр. 6, децембар 2011, стр. 299–312.
  • Истраживање Института за политичке студије, 2016–2018, Београд.
  • Јованов Илија, „Повратак ка изворном значењу појма суверенитета“, Журнал за криминалистику и право, НБП, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду, бр. 1/2015, стр. 149–161.
  • Клајн Наоми, Доктрина шока – процват капитализма катастрофе, Самиздат Б92, 2009.
  • Обреновић Зоран, „Национална држава и изазови глобализације“, Филозофија и друштво XIX и XX века, Београд, 2002, стр. 77–101.
  • Павловић Вукашин, „Држава и демократија“, у зборнику: Савремена држава: структура и социјалне функције (приредили: Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић), Београд: Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, 2010.
  • Томас Пикети, Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови Сад, 2013.
  • Радиновић Радослав, „Геостратешки положај Републике Србије и опстанак Републике Српске“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, бр. 1/2017, стр. 13–58.
  • Стојиљковић Зоран, „Пост(либерална) демократија, капитализам и криза државе“, у зборнику: Урушавање или слом демократије? (приредили: Илија Вујачић, Бојан Вранић), Удружење за политичке науке и Србији, Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 9–30.
  • Стојадиновић Миша, „Европа и мултиполарни свет“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 163–175.
  • Стојадиновић Миша, Ноам Чомски и савремено друштво, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Стојадиновић Миша, Матић Петар, „Десуверенизација националних држава у процесу глобализације“, Глобализација и сувереност – са освртом на Босну и Херцеговину (приредио: Брацо Ковачевић), Европски дефендологија центар, Бања Лука, 2014.
  • Стошић Сања, Ђорђевић Александар, „Mултикултурализам савременог друштва и национални идентитет“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2018, стр. 175–194.
  • Ступар Милорад, „Светски поредак, глобализација и питање суверенитета“, Филозофија и друштво XXI, Универзитет у Београду, Институт за филозофију у друштвену теорију, Београд, 2002, стр. 273–294.
  • Харви Дејвид, Кратка историја неолиберализма, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2012.
  • Чомски Ноам, Контролисана демократија, ЦИД Подгорица, 1999.
  • Borón Atilio, Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2003.
  • Chomsky Noam, Profit over People – Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
  • Huntington Samuel, “The lonely superpower”, Foreign Affairs, 78, 1999.
  • Patman Robert, “Globalization, the end of the Cold war, and the doctrine of national security”, Globalization and Conflict – National Security in a New Strategic Era (ed. Robert Patman), Routledge, London and New York, 2006.
  • Rukavishnikov Vladimir, “Choices for Russia: Preserving Inherited Geopolitics Through Emergent Global and European Realities”, Russia – Re-Emerging Great Power, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  • Wallerstein Immanuel, The Modern World System: An Introduction, Duke Univerity Press, Durkham and London, 2004.
  • Woodley Daniel, Globalization and Capitalist Geopolitics – Soveregnity and state power in a multipolar world, Routledge, London and New York, 2015.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 321.01:316.334.3 41-57
ç