Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНА ИНКЛУЗИЈА РОМА КАО ИЗАЗОВ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ

Сажетак

Роми су само по бројности релевантна национална мањина у Србији, док су у свим областима друштвеног живота вишеструко маргинализовани. Представљају етничку заједницу која се по свим обележјима налази у најнеповољнијем положају, нису довољно интегрисани у друштво и укључени у социо-културне и економскополитичке процесе. Као такви, чине праву парадигму социјалне искључености и озбиљан изазов са социјалну политику Србије на путу ка европским интеграцијама, али и ка сопственој еманципацији и укључености у праведније и хуманије друштво. У овом раду је најпре дат приказ основних демографских показатеља (бројност и просторни размештај Рома) који чине значајне факторе за реализацију елементарних људских и мањинских права, али и за разумевање њиховог положаја и начина живота у циљу спровођења одговарајућих мера социјалне политике. Истакнут је, такође, значај социјалне политике Србије у циљу инклузије ромске заједнице у светлу политике и ставова Европске уније, али и потребе јасно дефинисаног концепта „социјалне искључености/ укључености“ садржаног у научној и стручној литератури, у међународним и националним документима, а све у циљу његове пуне ефикасности и усмерености ка бољој друштвеној инклузији ромске националне мањине у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Вукмировић Драган, Ђорђевић Љиљана, Лакчевић Снежана, Роми у попису – пробни попис становништва, домаћинстава и станова 1-15. новембар 2009, Републички завод за статистику, Београд, 2010.
  2. Ђорђевић, Б. Драгољуб, На коњу с лаптопом и бисагама, Машински факултет, Ниш Прометеј, Нови Сад, 2010.
  3. Јакшић Божидар, Људи без крова, Република, Београд, 2002.
  4. Колин Марија, “Обрасци живота у сиромаштву и нове парадигме Европске уније”, Социологија, Београд, 2008, 5 (2), стр. 202.
  5. Коматина Славица, Пртљага Јелена, “Улога друштвених елита у афирмацији интеркултуралности”, Даровити и друштвена елита, Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“, Вршац, 2009, стр. 479-491.
  6. Копривица Ивана, Коматина Славица, Decade Monitoring Framework in Ser­bia, UNDP, Belgrade, 2009.
  7. Миладиновић Слободан, “Етничка и социјална дистанца према Ромима”, Социолошки преглед, Београд, 2008, 17(3), 417-437.
  8. Милосављевић Милосав, “(Не)могућности социјалне укључености Рома”, Социјална мисао Часопис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2009, (2), стр. 101.
  9. Mirga Andžej, Nikolae Georgi, “Romski narod u istorijskom kontekstu”, Romološke studije, serija I, (3-4), 1997, str. 3-50.
  10. Митровић Александра, “Положај Рома у друштву”, Положај мањина у СР Југославији, САНУ, Београд, 1996, 19, стр. 807-819.
  11. Митровић Александра, Зајић Градимир, Роми у Србији, Центар за антиратну акцију и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Бе­оград, 1998, стр. 23.
  12. Митровић Александра, На дну, Роми на границама сиромаштва, Научна књига, Београд, 1990.
  13. Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова, Републички завод за статистику, Београд, 2012.
  14. Нацрт Извештаја Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, преузето са сајта www.zaštitnik.gov.rs.
  15. Праћење друштвене укључености у Србији, Влада Републике Србије Тим потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва, Београд, 2009, стр. 18
  16. Радушки Нада, “Образовање као кључ за интеграцију Рома у друштво”, Политичкаревија, Институт за политичке студије, Београд, 19, (1), стр. 189­-205.
  17. Радушки Нада, ”Демографска истраживања ромског националног идентитета”, Промене идентитета, културе, и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције, САНУ, Београд, 2012, 33, стр. 52-71.
  18. Радушки Нада, “Национална припадност становништва Србије по попису 2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2013, (1), стр.11-28.
  19. Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, Влада Ре­публике Србије, Београд, 2010.
  20. Томова Ilina, The Gypsies in the Transition Period, International Center for Mino­rity Studies and Intercultural Relation, Sofia, 1995.
  21. Council of the European Union, Joint report by the Commission and the Council of social inclusion, Brussels, 2004.
периодика Социјална политика 3/2013 УДК 316.66(=214.58):304(497.11) 93-110
ç