Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ДОПРИНОС УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ИНКЛУЗИЈИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У НОВОМ ПАЗАРУ

Сажетак

Предмет овог рада јесте допринос услуге дневног боравка инклузији деце и младих са сметњама у развоју у Новом Пазару. У првом делу рада приказујемо положај деце и младих са сметњама у развоју, међународна документа која уређују ова питања, национални нормативни оквир и уређење система услуга социјалне заштите. Резултати истраживања нам приказују организацију рада дневног боравка, утицај дневног боравка на квалитет живота корисника и њихових породица, факторе који утичу на квалитет услуге дневног боравка, као и проблеме и потешкоће са којима се суочава пружалац услуге.
У овом квалитативном и квантитативном истраживању користили смо методе испитивања, анализе садржаја релевантних докумената, студију случаја институције Дневног боравка у Новом Пазару и статистички метод.

кључне речи:

Референце

    • Бабовић Марија, Вуковић Оливера, Цвејић Слободан, Вуковић Данило, Социјално укључивање на локалном нивоу, СеЦонС – Група за развојну иницијативу, Београд, 2012.
    • Закон о социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2011.
    • Лакићевић Мира, Социјална интеграција особа са инвалидитетом,  Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Чигоја штампа, Београд, 2012.
    • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013.
    • Хрњица Сулејман, “Дете са сметњама у развоју”, у зборнику: Деца са сметњама у развоју: Потребе и подршка (приредила: Марија Митић), Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2011, 31-37. стр.
периодика Социјална политика 2/2020 2/2020 УДК 364.4-053.2/.6-056.26/.36(497.11) 75-93
ç