Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛИЗМА СХВАТАЊУ ДРЖАВЕ – КРИТИКА ДРЖАВЕ БЛАГОСТАЊА

Сажетак

У овом чланку најпрe ћемо анализирати настанак и развој либералне идеје државе, њене основне карактеристике и најзначајније ставове либералних аутора по овим питањима. Затим, анализа се креће у правцу откривања узрока настанка државе благостања као реакције на либералну државу, те ка разматрању њених основних карактеристика и теоријске анализе аутора који су присталице овог модела. Претежни део чланка је усмерен на буђење либералног погледа на државу, чија је нова снага пре свега почивала на критици државе благостања, те се излажу основне либералне критике на рачун структуре и обима делатности државе благостања као такве. Последњи део чланка је посвећен друштвеним, политичким и економским последицама либералног погледа на државу, резултатима критике државе благостања од стране либерализма, као и запажањима и закључку аутора. У раду ћемо користити историјску методу, методу анализе и методу студије случаја.

кључне речи:

Референце

  • Фон Хајек, Фридрих. 2012. Пут у ропство. Београд: Службени гласник
  • Brandal, Nik, Bratberg, Oivind and Thorsen, Dag Einar. 2013. The Nordic Model of Social Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan
  • Ebeling, Richard. 2007. Marching to Bismarck’s Drummer: The Origins of the Modern Welfare State. https://fee.org/articles/marching-to-bismarcks-drummer-the-origins-of-the-modern-welfare-state/. 12.05.2018.
  • Friedman, Milton. 1982. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press
  • Haggard, Stephan. 2004. “Institutions and growth in East Asia.” Studies in Comparative International Development 4 (38): 53–81. doi: https://doi.org/10.1007/BF02686328
  • Hannsgen, Greg and Papadimitriou, B. Dimitri. 2009. “Lessons from the New Deal: Did the New Deal Prolong or Worsen the Great Depression?” Working Paper Collection 581: 1–20. doi: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1488789
  • Isaksson, Anders. 1996. Per Albin III: Partiledaren. Stockholm: Wahlstrom and Widstrand
  • Keynes. John Maynard. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge: Macmillan Cambridge University Press
  • Locke, John. 1823. The Two Treatises of Civil Government. London: Printed for Thomas Tegg etc.
  • Mill, John Stuart. 1859. On Liberty, 2nd ed. London: John W. Parker and Son
  • Milenković, Dejan. 2013. Javna uprava. Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa
  • Morrison, James. 2017. Essential Public Affairs for Journalists. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press
  • Nozick, Robert. 1974. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
  • Podunavac, Milan. 1998. Princip građanstva i poredak politike. Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa
  • Sladeček, Michal. 2008. Politička zajednica: koncepcija političke zajednice u liberalno komunitarnom sporu. Beograd: I.P. Filip Višnjić
  • Smith, Adam. 2007. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Lausanne: Meta Libri
  • Veselinov, Dragan. 2009. Politička ekonomija. Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa
периодика Политичка ревија 1/2021 1/2021 УДК 321.01:329.12 129-143
ç