Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ВРТЛОГУ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ - глобални и локални чиниоци -

ДИМЕНЗИЈЕ И УЗРОЦИ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Србија се налази у тешкој економској кризи. Основни узрок те кризе је дефектан концепт привредних реформи коjи се примењује од почетка 2000. године и који је довео до екстремно прецењене вредности динара, нагле и претеране либерализације увоза, па је он енормно повећан и све ве­ћом ценовном конкурентношћу систематски гушио домаћу производњу, а посебно извозно оријентисану производњу и услуге. Тако је привреда Србије бивала све више захваћена тзв. „холандском болешћу“. Уз то, и концепт приватизације имао је озбиљне слабости, па је и он знатно допринео јачању економске кризе. У таквим условима светска економска криза је само појачала економску кризу у Србији. Због свега тога, Србија би морала што пре усвојити дугорочну стратегију привредних и друштвених реформи.

кључне речи:

Референце

  1. Часопис „Економски анали“, тематски број, јануар 2001.
  2. Часопис „Економски анали“, тематски број, децембар 2002.
  3. Часопис „Економски анали“, тематски број, април 2004.
  4. Зборник радова: Стање и перспективе привреде Србије, Институт економских наука, Београдска банкарска академија, Београд, 2006.
  5. Зборник реферата: Економско-финансијски односи Србије са иностранством – нужност нове стратегије, Научно друштво економиста, Академија економских наука, Економски факултет у Београду.
  6. Штиглиц, Џозеф, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002.
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 338.124.4(497.11) 11-53
ç