Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

„ДИЈАЛЕКТИЧКА РАВНОТЕЖА’’ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЕУ У ОБЛАСТИ СПОЉНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА: ФИКЦИЈА ИЛИ РЕАЛНОСТ?

Сажетак

Аутор у овом раду анализира институционални идентитет ЕУ у области спољног представљања. Упркос тежњи за већим степеном кохерентности и ефикасности у области деловања ЕУ на међународном плану, Лисабонски уговор ствара комплексну институционалну слику у којој је јединствено представљање ЕУ на међународном плану отежано због постојања великог броја акте­ра, као и одређеног степена конфузије око надлежности у области спољног деловања Уније. Нови уговор остаје заточеник хибридне мешавине међувладине и супранационалне организационе логике, која се одликује недовољно јасно дефинисаном улогом сваке институције. Рад је подељен у два дела. Први део се бави анализом новог институционалног идентитета ЕУ у области спољног представљања. У другом делу, аутор разматра примену институционалних одредби, која је обележена непрестаним тензијама у циљу контроле позиција моћи, захваљујући непрецизним и нејасним од­ редбама Лисабонског уговора, које остављају могућност државама чланицама и институцијама да „широко тумаче” своје надлежности. Аутор закључује да плуралитет актера у овој области сведочи о компромису Лисабонског уговора када је реч о алокацији политичког вођства у оквиру ЕУ. Отуда је и тешко успоставити баланс између интереса држава чланица и институција ЕУ у пост-Лисабонском деловању у области спољног представљања ЕУ, што се одражава и на „видљивост” ЕУ на међународном плану.

кључне речи:

Референце

  1. Auvret-Finck, Josiane, „Quelques aspects des relations internationales de l’Union”, Perspectives internationales et européennes, n° 2, 2006, http://www.revel.unice.fr.
  2. Avery, Graham, „Europe’s Future Foreign Office”, International Spectator, 43, n° 1, 2008.
  3. Barber, Tony, „The Appointments of Herman van Rompuy and Catherine Ashton“, Journal of Common Market Studies, 48, Annual Review, 2010.
  4. Blockmans, Steven, „The European External Action Service One Year On: First Signs of Strenghts and Weaknesses“, CLEER Working Paper, n° 2, 2012.
  5. Cameron, Fraser, An Introduction to European Foreign Policy, Routledge, Abingdon, 2012.
  6. Cremona, Marise, “The Draft Constitutional Treaty: External Relations and Exter­nal Action”, Common Market Law Review, 40, n° 6, 2003.
  7. D’Argenson, Pierre-Henri, “Les enjeux de la création du service diplomatique eu­ropéen”, Politique étrangère, n° 1, 2010.
  8. De Schoutheete, Philippe, „Conseil européen et méthode communautaire”, Policy Paper n° 57, 2012.
  9. Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionne­ment du service européen pour l’action extérieure, Journal officiel de l’Union européenne, n° L 201 du 3 août 2010, p. 30.
  10. Décision du Conseil européen du 1er décembre 2009 portant élection du président du Conseil européen (2009/880/UE), Journal officiel de l’Union européenne, n° L 315 du 2 décembre 2009, p. 48.
  11. Décision du Conseil européen prise avec l’accord du président de la Commission du 1er décembre 2009 portant nomination du Haut représentant de l’Union po­ur les affaires étrangères et la politique de sécurité, Journal officiel de l’Union européenne, n° L 315 du 2 décembre 2009, p. 49.
  12. Dinan, Desmond, „Governance and Institutions: Implementing the Lisbon Treaty in the Shadow of the Euro Crisis”, Journal of Common Market Studies, 49, Annual Review, 2011.
  13. Duke, Simon, „A Difficult Birth: The Early Days of the European External Action Service“, in Panos Koutrakos (ed.), The European Union’s external relations a year after Lisbon, CLEER Working Paper, n° 3, 2011.
  14. Duke, Simon, „Consistency, coherence and European Union external action: the path to Lisbon and beyond“, in Panos Koutrakos (ed.), European Foreign Po­licy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2011.
  15. European Parliament Resolution of 22 October 2009 on the institutional aspects of setting up the European External Action Service (2009/2133(INI)), http://www.europarl.eu/sides/getDoc.do.
  16. Gaspers, Jan, „The quest for European foreign policy consistency and the Treaty of Lisbon“, Humanitas Journal of European Studies, 2, n° 1, 2008.
  17. Herranz-Surrallés, Anna, „The Contested ‘Parliamentarisation’ of EU Foreign and Security Policy“, PRIF-Report No. 104, 2011.
  18. Hillion, Christophe, „Cohérence et action extérieure de l’Union européenne“, EUI Working Paper, n° 14, 2012.
  19. Hillion, Christophe, Lefebvre, Maxime, „Le Service Européen pour l’Action Extérieure: vers une diplomatie commune?”, Question d’Europe, n° 184, 25 octobre 2010.
  20. Höing, Oliver, Wessels, Wolfgang, „New Institutional Opportunities or Old He­gemony? The Franco-German Tandem in the European Council after Lisbon”, L’Europe en formation, n° 362, 2011.
  21. Kaczynski, Piotr, and , The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations, Joint CEPS, EGMONT and EPC Study, September 2010.
  22. Keukeleire, Stephan, MacNaughtan, Jennifer, The Foreign Policy of the European Union, Palgrave MacMillan, Besingstoke, 2008.
  23. Koehler, Kateryna, „European Foreign Policy after Lisbon: Strengthening the EU as an International Actor“, Caucasian Review of International Affairs, 4, n° 1, 2010.
  24. Lassalle, Deborah, Levrat, Nicolas, „Un triangle à quatre côtés: l’équilibre institu­tionnel et le Conseil européen“, Journal of European Integration, 26, n° 4, 2004.
  25. Leparmentier, Arnaux, Ricard, Philippe, Stroobants, Jean-Pierre, „Union européen­ne: la revanche des fédéralistes belges“, Le Monde, 10.11.2009.
  26. Marteaux, Raïssa, „Staffing the EEAS: More Diversity”, in Paul Quinn (ed.), Ma­king European Diplomacy Work: Can the EEAS Deliver? EU Diplomacy Pa­pers, n° 8, 2011.
  27. Матић Петар, ,,Регионализам и територијална политика у Европи’’, Национални интерес, б р.2, 2012.
  28. Menon, Anand, „Playing with the Fire: the EU’s Defence Policy“, Politique européenne, n° 8, 2002.
  29. Missiroli, Antonio, „Implementing the Lisbon Treaty: The External Policy Dimen­sion“, Bruges Political Research Papers, n° 14, 2010.
  30. Missiroli, Antonio, Emmanouilidis, Janis, „Implementing Lisbon: the EU Presi­dency’s other (rotating) half‘, EPC Policy Brief, December 2009, http://www. epc.eu.
  31. Misteli, Valentin, „EU Foreign Policy: Still in the Making“, CSS Analysis in Secu­rity Policy, n° 96, June 2011, p. 2, http://e-collection.library.ethz.ch/eserv.php.
  32. Notices from European Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies, Adop­tion of a Council Decision establishing the organisation and functioning of the European External Action Service, Draft Declaration by the High Representa­tive on political accountability, Official Journal of the European Union, n° C 210, 3 August 2010, p. 1.
  33. Petiteville, Franck, „Les mirages de la politique étrangère européenne après Lis­bonne“, Critique internationale, n° 51, 2011.
  34. Proposition du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 mars 2010 sur le projet de décision du Conseil fixant l’organisa­tion et le fonctionnement du Service de l’action extérieure de l’Union, http://consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st08/st08029.fr10.pdf.
  35. Quermonne, Jean-Louis, „Les institutions de l’Union européenne après le traité de Lisbonne”, L’Europe en formation, n° 362, 2011.
  36. Ricard, Philippe, Stroobants, Jean-Pierre, „Cathérine Ashton présente l’architectu­re du futur service diplomatique européen”, Le Monde, 25. 03. 2010.
  37. Rossi, Lucia Serena, „Le paradoxe du mode intergouvememental. L’équilibre institutionnel dans le projet de traité – Constitution”, in Lucia Serena Rossi (dir.), Vers une nouvelle architecture de l’Union européenne. Le projet de tra­ité-Constitution, Bruxelles, Bruylant, 2004.
  38. Thym, Daniel, „Reforming Europe’s Common Foreign and Security Policy”, European Law Journal, 10, n° 1, 2004.
  39. Thym, Daniel, „The Intergovernmental Constitution of the EU’s Foreign, Secu- rity&Defence Executive”, European Constitutional Law Review, 7, n° 3, 2011.
  40. Van Vooren, Bart, „A Legal-Institutional Perspective on the European External Ac­tion Service“, Common Market Law Review, 48, n° 2, 2011.
  41. Vanhoonacker, Sophie, Pomorska, Karolina, Maurer, Heidi, „The Presidency in EU External Relations: Who is at the helm?“, Politique européenne, n° 35, 2011.
  42. Вукчевић Дејана, ,,Институционални капацитети ЕУ: Питање парламентарне контроле заједничке безбедносне и одбрамбене политике’’, Политичка ревија, бр.1, 2012.
  43. Вукчевић Дејана, ,,Безбедносна политика ЕУ у савременој теорији међународних односа’’, СПМ, бр.1,2010.
  44. Вукчевић Дејана, ,,Финансирање безбедносне и одбрамбене политике ЕУ’’, СПМ, БР. 4, 2009.
  45. Wessels, Wolfgang, Bopp, Franziska, „The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty – Constitutional breakthrough or challenges ahead?“, Rese­arch Paper, n° 10, 2008.
  46. Радивојевић, Зоран, „Нова институционална реформа Европске уније”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1, 2009.
  47. Тодоровић, Јелена, „Институционалне новине у Европској унији након усвајања Лисабонског уговора”, Политичка ревија, вол. 26. бр. 4, 2010.
  48. Тодоровић Јелена ,,Утицај европеизације и политике условљавања на јачање административних капацитета’’, СПМ, бр.4 2011.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 316.334.5:327(4-672EU) 353-379
ç