Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Предмет овог рада је мерење институционалног капацитета Србије за реформе. Реформе институција Србије су овде везане за захтеве приближавања Европској унији. Претпостављајући да постоји линеарна корелација између јачине капацитета институција и способности за њихово мењање, капацитет институција изражавамо као однос агрегатног обима институција који се може променити у времену. Ана­лизом динамике промене институција у оквиру овог истраживања, дошли смо до закључака о општем институтционалном капацитету Србије, који је ли­неарно корелисан са реформским институционалним капацитетом. Овај капацитет је у случају Србије, као што закључујемо, веома висок.

кључне речи:

Референце

  1. Уговор о ЕУ (Лисабонски уговор)
  2. Повеља ЕУ о основним правима
  3. Стратегија проширења ЕУ за 2012-2013.
  4. Споразум о стабилизации и придруживању (ССП)
  5. Прелазни трговински споразум (ПТС)
  6. М. Прокопијевић, Европска унија, Службени гласник, Београд, 2005.
  7. М. Јањевић, Устав Европе, Службени гласник, Београд, 2007.
  8. С. Самарџић, Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. В. Коштуница, Зашто Србија, а не ЕУ, Фонд С. Јовановић, Београд, 2012.
  10. Д. Вукчевић, Безбедност и Европска унија безбедносна политика Европске уније институционалне основе, ИПС, 2008.
  11. И. Јанев, Уставно право и политички систем Европске Уније, ИПС, 2008.
  12. И. Јанев, „Интегрисање у шире економске структуре и капацитет др­жаве за економске интеграције“, Политичка ревија, бр. 2, вол. 11, 2012.
периодика Политичка ревија 2/2014 УДК: 321.7+316.334.3(497.11):341.217 (4-672 EU) 117-145
ç