Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ТЕМЕ

ДЕФИЦИТ ПОЛИТИЧКОГ ГРАЂАНСТВА У ЕУ У СВЕТЛУ ИСТОРИЈСКОГ ИСКУСТВА ИЗГРАДЊЕ ФЕДЕРАЛНИХ НАЦИЈА

Сажетак

Исцрпљивањем потенцијала негативне, економске интеграције теоретичари и практични делатници кренули су у потрагу за решењима која би Европској унији омогућила дa почне да делује као истинска политичка заједница. Позитив­на политичка акција европског нивоа власти у областима попут фискалне политике, спољне и безбедоносне полити­ке постаје императив у времену светске економске кризе и нових друштвено историјских и геополитичких изазова. Но, у одсуству Европљана свесних своје способности да делују политички, премештање политика од највећег значаја за грађане на европски ниво власти тешко може пронаћи нор­мативно и практично оправдање. У том контексту проучавање искуства модерних федералних нација насталих путем удруживања претходно независних и суверених политичких ентитета задобија посебан теоријски и практичны значај. Основни циљ рада биће да у светлу историјског искуства изградње три модерна федерална демоса америчког, немачког и швајцарског омогући дубље разумевање следећег питања: Како поново створити политички активне европске грађане, учеснике у јавној сфери, а не пуке конзументе индивидуалних права, у време када демократски потенциа­ли националних држава све више бледе, са једне стране, а структурне претпоставке за формирање адекватног европског медијума за изражавање демократске воље безнаде­жно недостају, са друге?

кључне речи:

Референце

  1. Abromeit Heidrun, Democracy in Europe: Legitimising Po­litics in a Non-State Polity, Berghahn Books, New York, Oxford, 1998.
  2. Aron Raymond, “Is multinational citizenship possible?” in: Bryan Turner and Peter Hamilton, Citizenship, Critical concepts, Routledge, London and New York, 1994
  3. Arendt Hannah, On Revolution, Penguinbooks, 1973.
  4. Basta Lidija R., „The nation state federalism and Euro­pean integration-two different integration-two different strategies of diversities accommodation? in: Antero Jyranki (ed.), National Constitutions in the Era of Inte­gration, Kluwer law, Hague, London, Boston, 1997.
  5. Basta Fleiner Lidija R., „Minority and Legitimacy of a Fe­deral State, An Outsider Perception of the Swiss Model“, Federalism and Multiethnic States, PIFF Etudes et col­loques 16, Fribourg, 1996.
  6. Beaud Olivier, “Fédéralisme et souveraineté. Notes pour théorie constitutionnelle de la Fédération“, in: Revue du droit public et de la science politique en France et a l’étranger, n.114, Paris, 1998.
  7. Calhoun John C., A Disquisition on Government and Se­lections from the Discourse, Gordon Post (ed); The Bobbs-Merrill Company, Inc.Indianopolis – New York, 1978.
  8. Closa Carlos, “European Union citizenship and supranati­onal democracy”, in: Albert Weale, Michael Nentwich (eds), Political theory and the European Union, Routled­ge, London and New York, 1998.
  9. Confino Alon, “Federalism and Heimat Idea in Imperial Germany”, German Federalism, Palgrave, Hampshire, 2002.
  10. Curtin Deirdre M., Postnational democracy, The European Union in search of a political philosophy, Kluwer Law International, Hague London Boston, 1997.
  11. Everson Michaelle C., Preuss Urlich K., Concepts, Founda­tions, and Limits of European Citizenship, Zentrum für Europäische Rechtspolitik an Universität Bremen, Bre­men, 1995.
  12. Fabrini Sergio, Compuond democracies, Why the United States and Europe are becoming similar, Oxford, Ox­ford University Press, 2007.
  13. Hamilton Aleksander, Medison Džems, Džej Džon, Federalistički spisi, Radnička štampa, Beograd, 1981.
  14. Habermas Jurgen, “Citizenship and national identity: some reflections on the future of Europe”, in: Bryan Turner and Peter Hamilton, Citizenship, Critical concepts, Ro­utledge, London and New York, 1994.
  15. Habermas Jürgen, Theory and Practice, Heinemann, Lon­don, 1974.
  16. Хегел Г.В.Ф., Филозофија историје, Федон, Београд, 2006.
  17. Kriesi Hanspeter, „State Formation and Nation Buliding in the Swiss Case“, in: Hanspeter Kriesi (ed.), Nation and National Identity, Verlag Ruegger, Zurich, 1999
  18. Lacorne Denis, “European citizenship: the relevance of the American model”, in: Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds.), The Federal Vision, Oxford University Press, 2003.
  19. Мајер Томас, Идентитет Европе, Албатрос плус, Службени гласник, Београд, 2009.
  20. Manent Pierre, Democracy without nations? The fate of self­government in Europe, ISI Books, Wilmington, 2007.
  21. Meehan Elizabeth, Citizenship and the European Commu­nity, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1993.
  22. Нојман Франц, Владавина права, Филип Вишњић, Бео­град, 2002.
  23. Neuman Gerald L. “European citizenship and modern U.S.
  24. federal citizenship” taken from, Denis Lacorne, “Euro­pean citizenship: the relevance of the American model”, in: Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds), The Federal Vision, Oxford University Press, 2003.
  25. O’Leary Siofra, The evolving concept of Community citi­zenship, From the free movement of persons to Union citizenship, Kluwer Law International, Hague, London, Boston, 1996.
  26. Ingolf Pernice, Mayer Franz C., “De la constitution com­posée de l’Europe”, in: Revue trimestrielle de droit européen, Editions Dalloz, 36 (4), octobre-décembre, 2000.
  27. Palombella Gianluigi, “Whose Europe? After the constitu­tion: A goal-based citizenship”, in: International Jour­nal of Constitutional Law, Oxford Journals, Oxford Uni­versity Press, numbers .2 & 3, 2005.
  28. Scharpf Fritz W., Governing in Europe: Effective and De­mocratic?, Oxford University Press, 1999.
  29. Shaw Josephine, “Citizenship of the Union: Towards post­national membership?”, http://www.jeanmonnetproorg/papers/97/97-06–I.html
  30. Schmitt Carl, Théorie de la Constitution, Presses universi­taires de France, Paris, 1993.
  31. Шмит Карл, “Духовно-повесни положај данашњег пар­ламентаризма”, Слободан Самарџић (ур.), Норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  32. Вајлер Џозеф, Устав Европе, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  33. Волин Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, Београд, 2007.
  34. Weber Max, „The Nation“ in: John Hutchinson, Anthony D. Smith (eds), Nationalism, Oxford University Press, Ox­ford, New York, 1994.
  35. Wheare Kenneth , “Federalism and the Making of Nati­ons“, in: Arthur W. Macmahon (ed.), Federalism, Mature and Emergent, Doubleday & Company, New York, 1955.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 321.7:323.1(4-672EU) 147-186
ç