Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЦИВИЛНО ДРУШТВО, МЕДИЈИ И ЈАВНОСТ У КОНТРОЛИ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ

Сажетак

Институције цивилног друштва, удружења грађана, истраживачки центри, медији, као и јавност, у најширем смислу, представљају значајан инструмент надзора над радом служби безбедности. То показује и пракса у многим развијеним демократским друштвима. Основ њиховог интересовања за рад служби безбедности је право грађана на обавештеност, сопствену безбедност и учествовање у управљању јавним пословима. Претпоставка за вршење ове врсте контроле је приступ информацијама од јавног значаја. Зато овај рад на свеобухватан начин истражује однос цивилног друштва и јавности, као неформалног вида контроле над службама безбедности у Републици Србији. У истраживању аутор је користио метод анализе садржаја, метод упоредног приступа у анализи правних норми, као и метод непосредног опажања. Значај, као и друштвена оправданост спроведеног научног истраживања заснована је на потреби продубљивања сазнања о неформалним облицима контролних механизама које остварују невладине организације и удружења грађана над сектором безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Атанасовић Зорана, „Организације цивилног друштва заинтересоване за безбедност у Србији“, Безбедност Западног Балкана, Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), бр. 12, Београд, јануар-март 2009, стр. 3-14.
  2. Борн Ханс (ур.), Парламентарни надзор безбедносног сектора: начела механизми и пракса, Гораграф, Београд, 2002.
  3. Водич за транспарентно финансирање удружења и дугих организација цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са програмом ЕУ Техничке подршке организацијама цивилног друштва (TACSO), Канцеларија у Србији, Београд, 2013, стр. 8-9,                                                                                                                                                      Internet, https:// civilnodrustvo.gov.rs/upload/old_site /2012/10/Vodic-za-transparentnofinansiranje-OCD-iz-budzeta.pdf, 04/06/2018.
  4. Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, бр. 116/07, 88/09. 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – одлука УС и 36/2018.
  5. Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/207, 95/10 и 99/14.
  6. Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.
  7. Закон о одбрани, Службени гласник РС, бр. 116/07 и 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18.
  8. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16 и 24/18.
  9. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник РС, бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10.
  10. Закон о тајности података, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  11. Закон о удружењима, Службени гласник РС, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон.
  12. Јанковић Саша, Демократска цивилна контрола обавештајно-безбедносних служби у Србији, Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО),
   Београд, 2006.
  13. Јефтовић Зоран, Арацки Зоран, „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века“, Култура полиса, бр.
   15/2011, стр. 159-176.
  14. Лазић Радојица, „Заштита тајности података − од правног основа до практичне примене“, Српска политичка мисао, бр. 3/2017, стр. 205-222.
  15. Радојица Лазић, Контрола служби безбедности, Академија за националну безбедност, ЈП Службени гласник РС, Београд, 2014.
  16. Лазић Радојица, „Обавештајни рад и дипломатија“, Српска политичка мисао, бр. 4/2016, стр. 233-250.
  17. Масари Маурицио, „Улога цивилног друштва у реформи сектора безбедности“, Мрежа, бр. 45/2005.
  18. Милојевић Aна, „Учешће грађана у савременом новинарству – концептуална расправа”, Годишњак Факултета политичких наука, бр.
   16/2016, стр. 37-55.
  19. Пауновић Жарко, „Непрофитне организације“, Годишњак Факултета политичких наука, бр. 6/2011, стр. 251-262.
  20. Петровић Ирена, „Цивилно друштво у Србији: анализа класне основе“, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, број 3/2016, стр. 371-396.
  21. Пешић Јелена, Пешић Милена, „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације и критичка анализа дискурса”, Политичка ревија, бр. 4/2011, стр. 467-490.
  22. Препоруке Комитета министара Савета Европе државама чланицама о статусу ОЦД у Европи, Internet,                          https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194609.
  23. Процена стања у сектору организација цивилног друштва у Србији, Грађанске иницијативе, Београд, 2011.
  24. Радоман Јелена, Подршка Мисије ОЕБС у Србији малим пројектима ОЦД у области реформе сектора безбедности од 2010. до 2015: научене лекције; ОЕБС Мисија у Србији; Београд, 2015.
  25. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 88/09.
  26. Уредба о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, Службени гласник РС, бр. 26/10.
  27. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  28. Хаџић Мирослав, „Улога цивилног друштва у реформи сектора безбедности“, Мрежа, бр. 45/2005, стр. 11–16.
  29. Barnes Karen, Albrecht Peter, Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender, in: The Gender and Security Sector Reform Toolkit (eds.
   Megan Bastick, Kristin Valasek), DCAF, Geneva, 2008, Internet, https://www.dcaf.ch/gender-security-sector-reform-toolkit.
  30. Born Hans, Wills Aidan (eds.), Overseeing Intelligence Services ‒ A Toolkit, DCAF, Geneva, 2012.
  31. Caparini Marina, „Civil Society and Democratic Oversight of the Security Sector: a preliminary Investigation”, Working Paper – No. 132, DCAF,
   Geneva, 2004; стр. 1-28.
  32. Davis Ian, The Role of Civil Society and the Media“, Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices,
   DCAF, Geneva, 2010, стр. 261-280.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 061.2+316.774]:351.86 277-291
ç