Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЦИВИЛНЕ МИСИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – СЛУЧАЈ МИСИЈЕ EULEX КOSOVO

Сажетак

Eвропска унија је у периоду од краја прошлог века до данас интензивнo развијала Заједничку безбедносну и одбрамбену политику, у оквиру које је тежиште дала спровођењу војних и цивилних мисија и операција различитог обима и садржаја ван граница држава чланица. Цивилне мисије су неприметно заузеле по броју место испред војних мисија у последњих двадесетак година, а највећа цивилна мисија се спроводи управо на територији Републике Србије, односно у АП Косово и Метохија. Од 2008. када је успостављена мисија EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX), oна је имала кључни циљ – успостављање владавине права на Косову и Метохији. У раду ће се дати оцена успеха ове мисије а самим тим и остваривање циљева које је Европска унија одредила на овој територији. Основна претпоставка јесте да ЕULEX Kosovo није испунио очекивања, и да је своје циљеве остварио у мањем обиму од планираног. Истраживање ће се базирати на анализи садржаја званичних докумената, радова и извештаја организација, и појединаца, и компаративној анализи одређених статистичких показатеља. Процена је да мисија ЕULEX Kosovo није задовољила очекивања те да Европска унија треба да унапреди своје људске и организационе капацитете у области цивилних мисија, како би успела да одговори савременим изазовима у сложеним, конфликтним срединама као што су Косово и Метохија.

кључне речи:

Референце

  • Живковић, Урош. 2017. Водич кроз цивилне мисије. Београд: ISAC Fond.
  • Којадиновић, Драган, и Бранко Јокић. 2004. Мартовски погром на Косову и Метохији: 1719. март 2004. године. Београд: Министарство културе Р. Србије.
  • Цветковић, Ненад. 2022. „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију” Војно дело 5: 1–14.
  • Balkans Policy Research Group [BPRG]. 2019. Decenija nakon EULEX-a: Novi pristup poboljšanju vladavine prava na Kosovu. Priština: BPRG.
  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku [BCBP]. 2017. Trajni uticaj EULEX-a? Analiza efikasnosti misije EU na Kosovu. Beograd: BCBP.
  • Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo. “Official Journal of European Union”, L 42/92, 16th February 2008.
  • ЕURACTIV. 2018. “Criticism as Kosovo justice mission EULEX closes judicial operations.” ЕURACTIV, 11. June 2018. Last accessed: 03.10.2022. https://www.euractiv.com/section/-justice-home-affairs/news/criticism-as-kosovo-justice-mission-eulex-closes-judicial-operations/
  • European Commission [EC]. 2021. Commission Staff Working Document Kosovo* 2021 Report. Strasbourg: SWD. Last accessed: 05.10.2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri-=CELEX%3A52021SC0292
  • Еuropean Council [EC]. n.d. “EULEX Kosovo: mandate extended, budget approved.” Еuropean Council of the European Union. Last accessed: 04.12.2022. https://www.consilium.europa.eu/en/press/-press-releases/2016/06/14/eulex-kosovo-budget/
  • Еuropean Union [EU]. n.d. “EU Missions and Operations.” Еuropean Union. Last accessed: 28.09.2022. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-missions-and-operations_en.
  • Kancelarija za Kosovo i Metohiju. n.d. „Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. i 2022. godine.” Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poslednji pristup: 22.10.2022. https://www.kim.gov.rs/lat/incidenti-kim.php.
  • NATO. n.d. “Kosovo Force”. Allied Joint Force Command Naples. NATO. Last accessed: 29.09.2022. https://jfcnaples.nato.int/kfor.
  • Rashiti, Naim, 2019. “Ten years after EULEX Key principles for future EU flagship initiatives on the rule of law.” In Liberty and Security in Europe. Brussels: The Centre for European Policy Studies (CEPS).
  • Tahiri, Bardha. 2022. Is there hope for Kosovo`s rule of law system? Three immediate actions needed. Vienna: Austrian Institute for International Affairs, WB2EU.
  • Transparency International. n.d. “Corruption Perceptions Index.” Transparency International. Last accessed: 01.10.2022. https://www.transparency.org/en/cpi/2021
  • Treaty on European Union. “Official Journal” C191, 29th July 1992. Last accessed: 28.09.2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT
  • United Nations. n.d. “United Nations Mission in Kosovo”. UNMIK. Last accessed: 29.09.2022. https://unmik.unmissions.org/mandate.
  • United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999.
  • United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. 2020. Measuring Organized Crime in the Western Balkans. Vienna: UNODC.
  • World Bank. “Data Bank, Worldwide Governance Indicators.” World Bank. Last accessed: 01.10.2022. https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators#
  • Zupančič, R., N. Pejič, B. Grilj, and Rodt A. Peen. 2018. “The European Union Rule of Law Mission in Kosovo: An Effective Conflict Prevention and Peace-Building Mission?Journal of Balkan and Near Eastern Studies 20 (6): 599–617.
периодика Политичка ревија 2/2023 2/2023 УДК 327.56::351.88(4-672EU) 341.79(497.115) 11-31
ç