Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА У КРИЗИ И МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ, ЈАВНИ ДУГ И КРИЗА ФИНАНСИРАЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Сажетак

Фискална политика у оквиру макроекономске политике, уз монетарну политику, у савременој економској политици постала je основна полуга изабраних циљева развоја и стабилизације. Фискални сектор својим приходима, расходима, јавним дугом, каматама на дуг, емисијом новца и кредита за покриће буџетског дефицита и др. постао je најснажнија полуга развоја, расподеле, стабилизације, али и оштрих сукоба интереса око прерасподеле буџетских средстава. Буџет и буџетска политика у последњим годинама су у средишту интереса јавности, али и велике главобоље органа задужених за буџетску политику, посебно од почетка нове светске финансијске (и наше) кризе. Уз праћење колико држава стварно оптерећује БДП својом (углавном непроизвод­ном и социјалном) потрошњом, па до контроверзи колико је јавна потрошња извор нестабилности привреде и непроизводно оптерећење и гушење пословног (предузетничког, привредног) сектора. Нарастање дефицита буџета у последње три године, уз праву експлозију дефицита, избацили су општи захтев за смањивањем дефицита, јавне потрошње, по­себно личних и социјалних издатака, али и велике дилеме где и код којих пореских инструмената повећати приходе, а да то не угрози развој и стандард становништва. Проблем на који овде желим да укажем јесте стварна висина дефицита консолидованог буџета, званични дефицит и систем финансирања дефицита, али и на огромне пробле­ме који ће настати у следећим годинама у буџетској политици. Криза јавних финансија се кумулира већ низ година са cвe већим буџетским дефицитом и доминантно екстерним финансирањем буџетског дефицита.

кључне речи:

Референце

  1. Богоев, Ксенте, Фискална политика, Скопље, 1964.
  2. Buchanan, M.J, Public Debt and Capital Formation, Francisco, Cal. 1996.
  3. Група аутора, Фуикциоиалне јавне финансије, Јантар, Београд, 1998.
  4. Група аутора, Јавне финансије Савремена фискална теорија и политика, БПШ, Београд, 2008.
  5. Lerner, A. Fiscal Theory and Policy, Homewood, 2004.
  6. Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, бр. 12, 2000.
  7. MMF, Government Finantial Statistics, Yearbook, 1990-2009.
  8. Мусграве, P. Teopuja јавних финансија, Научна књига, Београд, 1973.
  9. Народна банка Србије, Извештај о јавном дугу, фебруар 2010. и 2011.
  10. Народна банка Србије, Извештај о инфлацији, 2009-2012.
  11. Народна банка Србије, Статистички билтен, бр. 12, 2005. и бр. 2, 2012.
  12. Перић, А. „Јавна потрошња и привредна равнотежа“, Економска мисао, бр. 2, 1978.
  13. Потић, М. „Терет јавних дугова“, Берза, бр. 7, 1995.
  14. Радосављевић, С. „Буџетски дефицит и јавни зајмови као инструменти економске политике“, Финансије, бр. 5-6, 1990.
  15. Раичевић, Б. Фискални систем и фискална политика Србије у новим условима“, Економска мисао, бр. 1, 1991.
  16. Савин, Д. „Фискална политика и буцетски дефицит“, МАП. Макроекономске анализе и прогнозе, Институт економских наука, Београд, бр. 11, 1998.
  17. Штиглиц, Џозеф, Економија јаеног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
  18. Живковић, Н. „Јавни дуг и буцетско дефицитарно финансирање“, Финансије, бр. 9-10, 1994.
периодика Национални интерес 3/2014 УДК 336.1/.5:330.34(497.11)“20“ 131-152
ç