Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ, ЈАВНИ ДУГ И КРИЗА ФИНАНСИРАЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Сажетак

Фискална политика у оквиру макроекономске полити­ке, уз монетарну политику, у савременој економској политици постала је основна полуга изабраних циљева развоја и стабилизације. Фискални сектор својим приходима, расходима, јавним дугом, каматама на дуг, емисијом новца и кредита за покриће буџетског дефицита и др. постао је најснажнија полуга развоја, расподеле, стабилизације, али и оштрих сукоба инте­реса око прерасподеле буџетских средстава. Буџет и буџетска политика у последњим годинама су у средишту интереса јавности, али и велике главобоље органа задужених за буџетску политику, посебно од почетка нове светске финансијске (и наше) кризе. Уз праћење колико држава стварно оптерећује БДП својом (углавном непроизводном и социјалном) потрошњом, па до контроверзи колико је јавна потрошња извор нестабилности привреде и непроизводно оптерећење и гушење пословног (предузетничког, привредног) сектора. Нарастање дефицита буџета у последње три године, уз праву експлозију дефицита, избацили су општи захтев за смањивањем дефицита, јавне потрошње, посебно личних и социјалних издатака, али и велике дилеме где и код којих пореских инструмената повећати приходе, а да то не угрози развој и стандард становништва. Проблем на који овде желим да укажем јесте стварна висина дефицита консолидованог буџета, званични дефицит и систем финансирања дефицита, али и на огромне проблеме који ће настати у следећим година­ма у буџетској политици. Криза јавних финансија се кумулира већ низ година са све већим буџетским де­фицитом и доминантно екстерним финансирањем буџетског дефицита.

кључне речи:

Референце

  1. Богоев, Ксенте: Фискална политика, Скопље, 1964.
  2. Buchanan, M.J.: Public Debt and Capital Formation, Francisco, Cal. 1996.
  3. Група аутора: Јавне финансије Савремена фискална теорија и по­литика, БПШ, Београд, 2008.
  4. Група аутора. Функционалне јавне финансије, Јантар, Београд, 1998.
  5. Lerner, A.: Fiscal Theory and Policy, Homewood, 2004.
  6. MMF, Government Finantial Statistics, Yearbook, 1990-2009.
  7. Мусграве, Р.: Теорија јавних финансија, научна књига, Београд, 1973.
  8. Министарство финансија Србије: Билтен јавних финансија, бр. 12,
  9. Народна банка Србије: Статистички билтен бр. 12, и бр. 2, 2012.
  10. Народна банка Србије: Извештај о јавном дугу, фебруар 2010. и 2011.
  11. Народна банка Србије: Извештај о инфлацији, 2009-2012. године.
  12. Перић А.: Јавна потрошња и привредна равнотежа, Економска мисао, бр. 2, 1978.
  13. Потић, М.: Терет јавних дугова, Берза бр. 7,
  14. Радосављевић, С.: Буџетски дефицит и јавни зајмови као инструменти економске политике, Финансије, бр. 5-6,
  15. Раичевић, Б.: Фискални систем и фискална политика Србијеу новим условима, Економска мисао, бр. 1,
  16. Савин, Д.: Фискална политика и буџетски дефицит, МАП, Институт економских наука, Београд, бр. 11,
  17. Стиглитз, J.: Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
  18. Живковић, H.: Јавни дуг и буџетско дефицитарно финансирање, Финансије, бр. 9-10,
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 336.1/.5(497.11) 207-226
ç