Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ‒ ИЗМЕЂУ ПРАВНЕ НОРМЕ И СТВАРНОСТИ

Сажетак

Предмет овог чланка је модел бесплатне правне помоћи у Србији који се примењује након доношења Закона од 2018. године. У наративном делу овог истраживања тежиште је на анализи најважнијих решења у позитивноправним прописима. У односу на друге правне системе у Србији је успостављен особен режим бесплатне правне помоћи. Законодавац разликује бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку, са значајном улогом локалне самоуправе. Циљ истраживања је провера хипотезе о делотворности овог модела бесплатне правне помоћи. Узимајући у обзир и објективне тешкоће, које су утицале и на имплементацију прописа, аутор је евидентирао и објаснио слабости институционалног модела. Осим тога, указано је на могуће правце развитка система бесплатне правне помоћи у наредном периоду.

кључне речи:

Референце

  • Акциони план за поглавље 23 (Правосуђе ‒ борба против корупције ‒ основна права). Последњи ревидирани нацрт Акционог плана за поглавље 23, финална верзија, усвојен је у јуну 2015. године, https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023%20Treci%20nacrt-%20Konacna%20verzija1.pdf, посећено 19. јула 2020. године
  • Вуковић Данило и др., Приступ правди и бесплатна правна помоћ у Србији – изазови и реформе, Комитет правника за људска права, Београд, стр. 61–62 (доступно на: http://yucom.org.rs/upload/vestgalerija_103_9/1363187570_GS0_BPP%20veliki%20_web.pdf, преузето 27. јула 2020. године).
  • Европска комисија, Република Србија Извештај за 2019, Брисел, 29. 5. 2019, SWD(2019) 219 коначна верзија,   https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/20190529-serbia-report_SR_-_REVIDIRANO.pdf, посећено: 21. јул 2020. године.
  • Заштитник грађана, Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2019. годину, стр. 48, 79, 109, https://www.ombudsman.rs/attachments/article/6542/Redovan%20godi%C5%A1nji%20izve%C5%A1taj%20Za%C5%A1titnika%20gra%C4%91ana%20za%202019.%20godinu.pdf, посећено 29. јула 2020. године)
  • Закон о ратификацији Европске конвенција за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 9/03, 5/05 и 7/05 – исправка.
  • Закон о азилу и привременој заштити, „Службени гласник РС“, број 24/18
  • Закон о бесплатној правној помоћи, „Службени гласник РС“, број 87/18.
  • Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“, број 22/09
  • Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 ‒ др. закон, 101/16 ‒ др. закон и 47/18.
  • Закон о парничном поступку, „Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС, 55/14, 87/18 и 18/20.
  • Извештај Министарства правде о спровођењу Закона о бесплатној правној помоћи (31. март 2020. године), https://www.mpravde.gov.rs/files/Izvestaj%20o%20sprovodjenju%20ZBPP%201.okt%20do%2031.%20marta.pdf, посећено 23. јула 2020. године)
  • Миленковић Јелена, Право на правично суђење у грађанским споровима ‒ у пракси Европског суда за људска права, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2019.
  • Милосављевић Богољуб, Јеринић Јелена, Коментар Закона о локалној самоуправи, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2020.
  • Митровић, Љубинко, Кларић Ивана Милаш, „Контрола квалитета пружања бесплатне правне помоћи у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској“, у: у: Бејатовић Станко и Колаковић-Бојовић Милица (ур.), Бесплатна правна помоћ (ratio legis, обим и услови примене), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Министарство правде Републике Србије, Београд, 2017, стр. 55‒73.
  • Мишљење број 405/2006 о Уставу Србије, Европска комисија за демократију путем права (Венецијанска комисија), мишљење усвојено на 70 пленарној седници (Венеција, 17‒18. децембра 2007), стр. 10, http://www.hnv.org.rs/docs/pristupanje_srbije_eu/Misljenje%20Venecijanske%20komisije%20o%20Ustavu%20Srbije.pdf, посећено 6. 12. 2019. године
  • Н. Н., Значај и улога локалних омбудсмана, зборник радова са Међународне конференције поводом јубилеја 10 година рада првог омбудсмана у Републици Србији и Државној заједници Србија и Црна Гора, Бачка Топола, 2014, стр. 1, доступно на:http://www.ulos.org.rs/wpcontent/uploads/2018/04/Znacaj%20i%20uloga%20lokalnih%20ombudsmana.pdf, посећено: 29. јула 2020. године.
  • Одлука Уставног суда IУи број 45/2009 од 18. фебруара 2010. године (објављена у „Службеном гласнику РС“, број 55/10).
  • Одлука Уставног суда IУо-148/2011 од 13. септембра 2011. године.
  • Петровић Весна (ур.), Људска права у Србији 2019 – право, пракса и међународни стандарди, Београдски центар за људска права, Београд, 2020.
  • Петрушић Невена, Симоновић Драгољуб, Коментар Закона о парничном поступку, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2011.
  • Покрајински омбудсман, Правна помоћ у јединицама локалне самоуправе ‒ Аутономна покрајина Војводина, резултати истраживања, Нови Сад, 2013.
  • Поповић Витомир, „Бесплатна правна помоћ у Републици Српској“, у: Станко Бејатовић и Милица Колаковић-Бојовић (ур.), нав. дело, стр. 41‒54.
  • Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 68/19.
  • Правилник о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и поступку враћања примљених новчаних средстава, „Службени гласник РС“, број 80/19.
  • Радојевић Мијодраг, „Систем (бесплатне) правне помоћи у Републици Србији и примена међународних стандарда“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2018, стр. 249‒265.
  • Радојевић Мијодраг, Омбудсман као механизам за пружање бесплатне правне помоћи ‒ pro et contra ‒ (Овлашћења европских омбудсмана у пружању бесплатне правне помоћи), https://www.ombudsman.rs/index.php/4540-2016-01-15-08-19-55
  • Рељановић Марио, „Правна помоћ у земљама Централне и Источне Европе“, у: Саша Гајин (ур.) Правна помоћ, ЦУПС, Београд, 2007, стр. 223‒273.
  • Роберт Сепи, „Правна помоћ у земљама Западне Европе ‒ упоредноправни преглед“, у: Саша Гајин (ур. издања), Правна помоћ, ЦУПС, 2007, у: Саша Гајин (ур.) Правна помоћ, ЦУПС, Београд, 2007, стр. стр. 107‒222.
  • Симовић Н. Миодраг, Симовић Милена, „Бесплатна правна помоћ у правно систему Босне и Херцеговине“, у: Бејатовић Станко и Колаковић-Бојовић Милица (ур.), Бесплатна правна помоћ (ratio legis, обим и услови примене), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Министарство правде Републике Србије, Београд, 2017, стр. 9‒40.
  • Списак регистрованих пружалаца бесплатне правне помоћи ‒ локалне самоуправе и удружења (https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/26370/spisak-registrovanih-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-lokalne-samouprave-i-udruzenja.php, посећено: 27. јула 2020. године.
  • Станковић Гордана, „Поступак за остваривање права на бесплатну правну помоћ“, Савремена управа, Издаваштво и консалтинг Regula, Београд, бр. 1/2019, стр. 3–21.
  • Станковић Марко, „Право на правну помоћ у уставном систему Републике Србије ‒ прилог расправи о доношењу Закона о бесплатној правној помоћи, Правна ријеч ‒ часопис за правну теорију и праксу, број 54/2018, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, стр. 165‒179.
  • Стратегија реформе правосуђа за период 2013–2018, „Службени гласник РС“, број 57/13.
  • Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији, „Службени гласник РС“, број 74/10.
  • Latham & Watkins LLP, A Survey of Pro Bono Practices and Opportunities in 84 Jurisdiction, Pro Bono Institute, 2016, доступно:  https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Global%20Pro%20Bono%20Survey/A-Survey-of-Pro-Bono-Practices-and-Opportunities.pdf, посећено: 15. јул 2020. године
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 98/06.
  • Уредба о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи, „Службени гласник РС“, број 74/19
периодика Администрација и јавне политике 1/2020 1/2020 УДК 347.921.8:352(497.11) 5-28
ç