Тема броја

ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА СУОЧЕНЕ СА ДИСКРИМИНАЦИЈОМ, НЕПРАВИЧНОШЋУ И НЕЈЕДНАКОШЋУ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

БАНКЕ ХРАНЕ – НЕУСПЕХ ДРЖАВЕ БЛАГОСТАЊА ИЛИ ЧИН МИЛОСРЂА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА?

Сажетак

Традиционално, системи социјалне сигурности покривају ризик од сиромаштва, односно ризик од немогућности задовољавања основних потреба у датом друштву. Упркос томе, сиромаштво и социјално искључивање су у различитој мери и даље распрострањени у свим државама Европе, манифестујући се у појави глади, сиромашне и несигурне исхране. Предмет рада су банке хране, организације цивилног друштва које у последњих неколико деценија заузимају значајно место у одговору на наведене ризике. Циљеви рада су опис и анализа карактеристика банака хране у процесима управљања и дистрибуције вишковима хране, као и анализа позитивних и негативних импликација овакве редистрибуције вишкова хране сиромашнима. Истраживачко питање је: да ли и на који начин банке хране утичу на смањење редистрибутивне улоге држава благостања према сиромашним грађанима?
У раду је примењена анализа садржаја докумената, док резултати ове анализе указују на двојаке закључке. Са једне стране, банке хране представљају иновативни начин задовољавања социјалних, економских и политичких потреба и интереса где сви актери остварују корист, док са друге стране постоји бојазан да државе благостања смањују програме усмерене према сиромашнима, између осталог, и због нарастајућих активности извандржавне подршке. Закључак је да држава, у свеприсутнијем променњивом односу са тржиштем и цивилним сектором у редистрибуцији хране, треба да задржи улогу директног пружаоца широког скупа накнада и услуга сиромашнима.

кључне речи:

Референце

  • Baglioni, Simone et al. 2017a. Foodsaving in Europe: At the Crossroad of Social Innovation. Cham: Palgrave Macmillan.
  • Baglioni, Simone et al. 2017b. “Surplus Food Recovery and Food Aid: The Pivotal Role of Non-profit Organisations. Insights from Italy and Germany.” Voluntas 28: 2032–2052. doi: 10.1007/s11266-016-9746-8.
  • Caplan, Pat. 2016. “Big society or broken society? Food banks in the UK.” Anthropology Today 32 (1): 5–9. doi: 10.1111/1467-8322.12223.
  • Caplan, Pat. 2017. “Win-win? Food poverty, food aid and food surplus in the UK today.” Anthropology Today 33 (3): 17–22. doi: 10.1111/1467-8322.12350.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, (COM (2014) 398).
  • European Food Banks Federation. 2019. Towards the next decade together. FEBA Annual Report 2018. Brussels: European Food Banks Federation.
  • Eurostat. 2019. “Inability to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second day.” Eurostat. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes03&lang=en.
  • Finn, Steven. 2011. “A public-private initiative to reduce food waste: A framework for local communities.” Graduate Studies Journal of Organizational Dynamics 1(1), 3–19.
  • Garrone, Paola, Marco Melacini, and Alessandro Perego. 2014. “Surplus food recovery and donation in Italy: The upstream process.” British Food Journal 116 (9): 1460–1477. doi: 10.1108/BFJ-02-2014-0076.
  • Gonzalez-Torre, Pilar and Jorge Coque. 2016. “How is a food bank managed? Different profiles in Spain.“ Agriculture and Human Values 33 (1): 89–100. doi: 10.1007/s10460-015-9595-x.
  • Gonzalez-Torre, Pilar, Sebastian Lozano, and Belarmino Adenso-Diaz. 2017. “Efficiency Analysis of the European Food Banks: Some Managerial Results.” Voluntas 28: 822–838. doi: 10.1007/s11266-016-9814-0.
  • Hebinck, Aniek et al. 2018. “Capturing change in European food assistance practices: a transformative social innovation perspective.” Local environment 23 (4): 398–413. doi: 10.1080/13549839.2017.1423046.
  • King, Geoff et al. 2015. “Understanding Food in the Context of Poverty, Economic Insecurity and Social Exclusion”. Last accessed: 15 April 2020. https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/FS307008%20-%20Food%20Poverty%20Final%20Report.pdf.
  • Lambie-Mumford, Hannah. 2017. Hungry Britain: The rise of food charity. Bristol: Policy Press.
  • Larson, Paul, and Ron McLachlin. 2011. “Supply chain integration under chaotic conditions: Not-for-profit food distribution.” International Journal of Procurement Management 4 (3): 315–322. doi: 10.1504/IJPM.2011.040372.
  • Livingstone, Nicola. 2015. “The Hunger Games: Food Poverty and Politics in the UK.” Capital & Class 39 (2): 188–195. doi: 10.1177/0309816815576737.
  • Loopstra, Rachel, and Doireann Lalor. 2017. Financial insecurity, food insecurity, and disability: the profile of people receiving emergency food assistance from the Trussell trust foodbank Network in Britain. London: The Trussell trust.
  • Loopstra, Rachel et al. 2018. “Impact of welfare benefit sanctioning on food insecurity: a dynamic cross-area study of food bank usage in the UK.” Journal of Social Policy 47 (3): 1–21. doi: 10.1017/S0047279417000915.
  • Lorenz, Stephan. 2015. “Having no choice: Social exclusion in the affluent society.” Journal of Exclusion Studies 5 (1): 1–17. doi: 10.5958/2231-4555.2015.00001.7.
  • Martins, Isabel et al. 2011. “Modelling the problem of food distribution by the Portuguese food banks.” International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation 2 (3): 313–341. doi: 10.1504/IJMMNO.2011.040795.
  • Perry, Jane et al. 2014. Emergency use only: Understanding and reducing the use of food banks in the UK. London: Oxfam GB.
  • Riches, Graham. 2011. “Thinking and Acting Outside the Charitable Food Box: Hunger and the Right to Food in Rich Societies.” Development in Practice 21 (4–5): 768–775. doi: 10.1080/09614524.2011.561295.
  • Riches, Graham, and Tiina Silvasti. 2014. First World hunger revisited, 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Searchinger, Tim et al. 2019. World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. Washington: World Resources Institute.
  • Silvasti, Tiina, and Graham Riches. 2014. “Hunger and Food Charity in Rich Societies: What Hope for the Right to Food?” In First World Hunger Revisited: Food Charity Or the Right to Food?, 2nd edition, eds. Graham Riches and Tiina Silvasti, 191–208. London: Palgrave Macmillan.
  • Simmet, Anja et al. 2017. “The dietary quality of food pantry users: a systematic review of existing literature.” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 117 (4): 563–576. doi: 10.1016/j.jand.2016.08.015.
  • Sosenko, Filip et al. 2019. State of hunger. A study of poverty and food insecurity in the UK. London: The Trussell trust.
  • The Global FoodBanking Network. 2019. One network. Toward zero hunger. Chicago: The Global FoodBanking Network.
  • Wight, Vanessa et al. 2014. “Understanding the Link between Poverty and Food Insecurity among Children: Does the Definition of Poverty Matter?“ Journal of Children and Poverty 20 (1): 1–20. doi: 10.1080/10796126.2014.891973.
периодика Социјална политика 1/2021 1/2021 УДК 364.2:613.2 25-38
ç