Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ И ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

АМАНДМАНИ И ПРОМЕНА УСТАВА

Сажетак

У овом чланку предмет истраживања је доношење уставних амандмана и промена Устава Републике Србије 2022. године. У првом делу текста објашњена је правна природа амандмана, правни облици и методе промене устава. У другом делу анализиран је поступак уставотворне ревизије у Републици Србији. Критичкој анализи је подвргнут и садржај уставних амандмана I–XIXX. Научни и друштвени значај чланка је у указивању на недостатке у правном оквиру модела уставне ревизије, као и на одредбе у уставним амандманима о правосуђу. У истраживању су коришћени, пре свега, егзегетички (нормативни) и компаративни метод. Промена Устава, по први пут у повести модерне Србије, обављена је техником уставних амандмана. Овим амандманима стварају се уставноправне претпоставке да се гарантовањем независности правосуђе успостави као једна од најважнијих полуга у систему организације власти, неопходна за функционисање поретка владавине права и заштиту људских слобода и права. У складу са методолошким опредељењем, аутор закључује да се убудуће процесу уставних промена мора приступати опрезно водећи рачуна да се не угрожава јавна слобода и демократија.

кључне речи:

Референце

  • Акт о промени Устава, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 115/21.
  • Бо, Оливије. 2016. Држава и њена власт. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник.
  • Вучић, Оливера. 1995. Промена и трајање устава. Београд: Досије.
  • Друштво судија Србије. 2018. Сведочанство припреме за промену Устава од 2006. године и струк., Београд: Друштво судија Србије.
  • Закон о референдуму и Народној иницијативи, „Службени гласник РС”, 111/21 и 119/21.
  • Јовичић, Миодраг. 2006. Изабрани списи, књига 3, Устав и уставност: О Уставу. Београд: Правни факултет Универзитета у Београд, Службени гласник.
  • Марковић, Ратко. 2007. „Устав Републике Србије од 2006. – критички поглед.” У Устав Србије – критичка анализа, ур. Ратко Марковић и Драгутин Брчин, 9–55, Београд: Београдски форум за свет равноправних.
  • Марковић, Ратко. 2013. Уставно право, седамнаесто осавремењено и исправљено издање. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
  • Одлука о проглашењу Акта о промени Устава, „Службени гласник РС”, бр. 16/22.
  • Одлука о прихватању Предлога за промену Устава Републике Србије, „Службени гласник РС”, бр. 58/21.
  • Одлука о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, „Службени гласник РС”, бр. 115/21.
  • Пословник Народне скупштине, „Службени гласник РС”, бр. 20/12.
  • Петров, Владан, и Симовић, Дарко. 2018. Уставно право. Београд: Службени гласник.
  • Радојевић, Мијодраг. 2021. „О природи референдума – с посебним освртом на законодавна решења у Србији и Републици Српској.” Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу XVIII (64): 53–72.
  • Радојевић, Мијодраг. 2022. „Референдуми у Србији – између народне воље и манипулације.” Национални интерес 41 (1): 185–210. doi: 10.22182/ni.4112022.9.
  • Устав на Република Македонија, „Службен весник на РМ”, бр. 52/91.
  • Устав СФРЈ, „Службени лист СФРЈ”, бр. 14/1963, 18/67, 55/68, 4/69, 25/70, 29/71, 51/71, 71/72 и 5/73.
  • Устав СФРЈ, „Службени лист СФРЈ”, бр. 9/74, 38/81, 87/81, 70/88, 71/88 и 57/89.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник РС”, бр. 1/90.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник РС”, бр. 98 од 10. новембра 2006, 115 од 30. новембра 2021 – Амандмани I–XXIX и 16 од 9. фебруара 2022.
  • Akimovski Maletić, Iskra. 2017. „Ustavne promene u Makedoniji – više od dve decenije.“ U Nauka, bezbednost, policija – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 22 (3): 47–66. doi: 10.5937/nabepo22-15508
  • Anić, Šime, Klaić Nikola, i Domović Želimir. 1998. Rječnik stranih riječi: tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze. Zagreb: Sani-plus.
  • Chemerinsky, Erwen. 1998. “Amending the Constitution.” Michigan Law Review 96 (6): 1561–1576.
  • Dixon, Rosalind. 2011. “Constitutional amendment rules: a comparative perspective.” In Constitutional comparative law, eds. Tom Ginsburg, and Rosalind Dixon, 96–115. Chicago: Edward Elgar Publishing Limited.
  • Đorđević Jovan, 1991. „Teorijske osnove promene ustava.” U Aktuelni problemi ustava i ustavnih promena, ur. Miodrag Jovičić, 19–30. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
  • European Commission for Democracy through law (Venice Commission). Report on Constitutional amendment, CDL-AD(2010)001, Strasbourg, January 19 2010, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=cdl-ad(2010)001-e, last accessed May 4 2022.
  • European Commission for Democracy through law (Venice Commission), European Commission for Democracy through law (Venice Commission), Compilation of Venice Commission opinions – Concerning Constitutional for Amendming the Constitution, CDL-PI(2015)023, Strasbourg, December 22 2015, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)023-e, last accessed May 4 2022.
  • European Commission for Democracy through law (Venice Commission), Opinion on the draft amendments to the constitutional provisions on the judiciary, adopted by the Venice Commission at its 115th Plenary Session (Venice, 22–23 June 2018), CLD-AD(2018)011, Strasbourg, June 25 2018, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)011-e, last accessed May 5 2022.
  • Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija). Mišljenje o Ustavu Srbije, CDL-AD(2007)04. Strazbur, 19. mart 2007, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)004-srb, последњи приступ 3. мај 2022.
  • Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija), Hitno mišljenje o revidiranom nacrtu Amandmana na ustavne odredbe koje se tiču pravosuđa, CDK-PI(2021)019, Strazbur, 24. novembar 2021, https://www.sudije.rs/Dokumenta/Objave/2021%2011%2024%20Hitno%20Mi%C5%A1ljenje%20Venecijanske%20komisije%20o%20Nacrtu%20amandmana%20na%20Ustav%20RS%20(prevod%20JAS).pdf, последњи приступ 5. мај 2022.
  • Fridrih, Karl. 1996. Konstitucionalizam (ograničavanje i kontrola vlasti). Podgorica: CID.
  • Hamilton, Aleksander, Medison, Džejms, i Džej, Džon. 1981. Federalistički spisi. Beograd: Radnička štampa.
  • Hasanbegović, Jasminka. 2021. „Može li promena Ustava da promeni srpsko pravosuđe nabolje?” U Pravno-političke rasprave o pravosuđu, ur. Miodrag Jovanović, 7–16. Beograd: CEPRIS.
  • Goldsworthy, Jeffrey. 2010. Parliamentary Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Mikić Vladimir. 2016. „Redovna ustavna revizija kao iznevereni društveni imperativ u Republici Srbiji.” Pravni život LXV (12): 611–625.
  • Petrov, Vladan. 2017. „Ustavotvorne i revizione procedure u postkomunističkoj Srbiji ‒ bilans i pogled napred.” U Reviziona vlast u Srbiji – proceduralni aspekti ustavnih promena, ur. Edin Šarčević i Darko Simović, 13–35. Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo.
  • Petrov, Vladan. 2021. „Postupak za promenu Ustava Republike Srbije u ʼVenecijanskom ogledaluʼ.” U Primena prava i pravna sigurnost – Zbornik radova 34. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović, ur. Jelena S. Perović Vujačić, Tom 3. Beograd: 491–507.
  • Simović, Darko. 2017. „Ustavna rigidnost u Republici Srbiji – uzroci i posledice.” Pravni život LXVI (12): 615–630.
  • Stojanović, Dragan. 2000. Ustavni amandmani. Niš: Pravni fakultet u Nišu, Institut za pravna i društvena istraživanja.
  • Subotić, Dragan. 1995. (Kon)federalizam u Jugoslaviji 1918–1990. Beograd: Institut za političke studije.
  • Škero Petrović Vida, i Zdravković Ana. 2019. Procedura predlaganja ustavnih amandmana. Beograd: Crta.
  • The Fundamental Law of Hungary, Decembar 23 2020, https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Fundamental+law/73811993-c377-428d-9808-ee03d6fb8178, last accessed May 2 2022.
  • Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine”, br. 56/90135/9708/98113/00124/0028/0141/0155/0176/1085/1005/14.
  • Ustav Crne Gore, „Službeni list CG”, br. 1/2007 i 31/2013 – Amandmani I–XVI.
  • Van Kanegem, Raul. 2021. Sudije, zakonodavci i profesori prava – poglavlja evropske pravne istorije. Podgorica: CID.
  • Vergotini, de Đuzepe. 2013. Uporedno ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik.
периодика Политичка ревија 2/2022 2/2022 УДК 342.4(497.11)“2022“ 29-50
ç