Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА У ПЕРИОДУ ПОСТМОДЕРНЕ

Сажетак

Настајање постиндустријског друштва поставља бројна и значајна питања истраживачима организационих наука. Постојеће теорије организација (које се односе на организацију предузећа, односно пословних система) карактерише фрагментарност и апсолутни релативизам. Овакав приступ има резултат у непрекидном измештању тежишта између организације процеса и институција и са друге стране, интеракције човека и организација. Зато одговарајући путоказ тешко може бити за остале организационе науке. Поставка овог питања и трагање за одговором има ослонац у филозофији наука. Прихватањем чињеница у оквиру животних ситуација (дуализма детермини­зма и феноменологије) је основ филозофије фактицитета у Науци о организацији пословања. Проблеми организације присутни су у свим подручјима људског деловања. Ова чињеница одређује питање разграничења организационих са другим наукама. Одређивање структуре и апстраховања појединих организационих наука, односно посебних подручја истраживања организације у друштвеним системима представља ис­корак који омогућава интензивирање истраживања у наредном периоду.

 

кључне речи:

Референце

  1. R. Barns: Motion and Time Study Design and Meassurement of Work, John Wiley and Sons (first printed under c/r by Barns, 1937), New York, 1980.
  2. L. von Berthalanffy: Problems of Life An Evaluation of Modern Bio­logical and Scientific Thought, New York, Harper and Bruders, 1952, according to http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce_bibliography
  3. S. Best, D. Kellner: Post-Modern Theory: Critical Interrogations. New York: The Guilford Press, 1991.
  4. В. Булат, Теорија организације, Информатор, Загреб, 1977.
  5. В. Вајт: Човек организације, Просвета, Београд, 1967.
  6. М. Вебер: Привреда и друштво, I и II књ, Просвета, Београд, 1976.
  7. Н. Винер: Кибернетика, ИЦС, Београд, 1972.
  8. H.L. Gantt: „Work, Wages and Profit“, published by The Engineering Magazine, New York, 1910; republished as „Work, Wages and Profits“, Easton, Pennsylvania, Hive Publishing Company, 1974; according to http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce_bibliography
  9. М. Дамјановић, ред.: Феноменологија, Нолит, Београд, 1975.
  10. В. Дилтај: Изградња историјског света у духовним наукама, БИГЗ, Београд, 1980.
  11. М. Животић: Аксиологија, Напред, Загреб, 1986.
  12. П. Јовановић, ред.: Лексикон менаџмента, ФОН, Београд, 2003.
  13. N. Kerzner: Project management, Vam Nostrand Reimhard, Am Interna­tional Thomson Publishing, New York, 1995.
  14. О. Конт: Курс позитивне филозофије, Универзитетска ријеч, Никшић, 1989.
  15. С. Котлица: Информационо-технолошка парадигма и економски развој, Институт економских наука, Београд, 1996.
  16. С. Куколача, Организационо-пословни лексикон израза, појмова и ме­тода I-II, Рад, Београд, 1990.
  17. Т Кун: Структура научних револуција, Нолит, Београд, 1974.
  18. Н. Р. Лехрер: Поједностављење рада, Панорама, Загреб, 1968.
  19. Х. Б. Мајнард: Индустријски инжењеринг, I-IV, Привредни преглед, Београд, 1973.
  20. С. Марић: Филозофски речник, Дерета, Београд, 2004.
  21. М. Марковић: Филозофски основи науке, САНУ, Београд, 1981.
  22. E.F. Meyers, M.P. Stephens: Manufacturing Facilities Design and Mate­rial Handling, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2005.
  23. В. Милић: Социолошки метод, Нолит, Београд, 1978.
  24. H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Ghosal: The strategy process, Prentis Hall, London, 1998.
  25. Е. Нејгел: Структура науке – Проблеми логике научног објашњења, Нолит, Београд, 1974.
  26. В. Николић, В. Лабовић: „Аналитички приступ изради студије о организациJи процеса акредитације лабораторија за испитивање пример високообразовне институције“, Фестивал квалитета, Крагујевац, 10-12. мај 2006.
  27. В. М. Николић: Диптих о организацији пословања – Искуство у привреди Србије, Виша политехничка школа, Београд, 2005.
  28. В. Николић, Ј. Цвијановић, Ж. Грујичић: „Модел организације кластера прехрамбених произвола у Србији“, Индустрија, Економски институт, Београд.
  29. V. Nikolic: „Contribution to the structure determination and object theory and science of business organization“, in 12th International Conference, ICDQM-2009, June, 25-26, Belgrade
  30. V. Nikolic: “Contribution to Debate about the Science on Business Orga­nization”, Communications In Dependability And Quality Management, An International Journal, Vol. 12, No 4, 2009, pp. 5-12.
  31. V. Nikolic, A. Nastasić: “Organizational Culture as Significant Fac­tor in Implementation of TQM Experience in Serbian Economy”, Enginireeng & automation problems, Moskva, 2010, Vol. 7, No 1, pp 28­36.
  32. V. Nikolić: „Application of Analytic Approach in Organization Design”, International Scientific Conference, 21 22. 2008, Unitech 08, Gabrovo, Bulgaria.
  33. M. V. Nikolić: „The Introductionary Consideration on Philosophical Ba­sis of the Science on Busines Organization“, in 1st DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management“, Belgrade, Ser­bia, 29-30. june 2010.
  34. З. Павић, ред.: Филозофска херменеутика XX век у Немачкој, Studia Croatica, Загреб, 1998.
  35. M.D. Paints: „Stories of the Story telling Organization: a Postmodern Analiysis of Disney as “Tamara-Land”“, Academy of Management Journal, 4/1995, Vol. 38, 997-1035; http://www.jstor.org/pss/256618
  36. И. Перко-Шепаревић: Теорије организације, Информатор, Загреб, 1975.
  37. Ч. С. Перс: Прагматизам, Бонарт, Нова Пазова, 2002.
  38. Ch.S Pierce: Collected Papers, Harvard University Press, 1935.
  39. К.Р. Попер: Логика научних истраживања, Нолит, Београд, 1973.
  40. П. Радивојевић: Организација науке – Модели самоуправне организације науке, Научна књига, Београд, 1981.
  41. Р. Рорти: Консеквенце прагматизма, Нолит, Београд, 1992.
  42. М. Сакан, Методологија војних наука, Војноиздавачки завод, Београд, 2006.
  43. H. Satoshi: Inside the Mind of Toyota, Productivity Press, New York, 2002.
  44. J. Sellner.: “How to Work the 4 Leader And Manager Styles to De­velop People’s Genius” within http://ezinearticles.com/?How-toWork-the-4-Leader-And-Manager-Styles-to-Develop-Peoples-GeniusWithin&id=2312224
  45. J. Schermerhorn, J. Hunt, R. Osborn: Organizational Behaviour, New York, 2005.
  46. J. A. Swift, E.J. Ros, VK. Omachonu: Principles of Total Quality Man­agement, St. Luis Press, Boca Raton, Florida, 1998.
  47. Ф.В. Тејлор, Принципи научног менаџмента, Рад, Београд, 1967.
  48. М. Узелац: Феноменологија, Верис студио, Нови Сад, 2009.
  49. Х. Фајол: Administration Industrielle et Generale, (Paris, 1916) Адиџес, Нови Сад, 2006.
  50. Е. Финк: Основни феномени људског постојања, Нолит, Београд, 1984.
  51. J. P. Frost, Z.A. Lewin, L.R. Daft: Talkong About Organization Sci­ence, Debates and Dialogue From Crossroads, Sage Publications, Inc., Thausedn Oaks, 2000.
  52. М. Хајдегер: Онтологија – херменеутика фактичности, Академска књига, Нови Сад, 2007.
  53. Ф.А. Хајек: Контрареволуција науке, ЦИД, Подгорица, 1999.
  54. R. Hale, P. Whitlam: Towards the Virtual Organization, The McGrow-Hill Companies, London, 1997.
  55. I.D. Cleland, R.W. King: Systems Analysis and Project Management, McGrow-Hill Book Company, New York, 1975.
  56. В. Џемс: Прагматизам, Дерета, Београд, 1991.
  57. F. & L. Jillbreth: Applied Motion Study, New York, Sturges & Walton Co., 1917. http://gilbrethnetwork.tripod.com/gbooks.html
  58. Ж. Анђелковић „Самосталност општине – шанса за младе”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 2/2011.
  59. Ж. Анђелковић, П. Благојевић, М. Слијепчевић Анђелковић, ,,Правни аспект урбане културе у Србији”, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2/2011.
  60. Шигео Шинго: Нова јапанска производна филозофија, Прометеј, Нови Сад, 1995.
  61. ЈУС ИСО 9000: 2008, Завод за стандардизацију, Београд, 2008.
  62. http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search?p=Postmodern+organization+Theory&ei=UTF-8&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_us&fr=yhsavg&partnerid=yhs-avg&YST_b=11
  63. http://www2.stetson.edu/~bboozer/RWBStetsonSite/ teach_resources_paradigms.html
  64. http://kobson.nb.rs/kobson.82.html
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 28-1 УДК 005.1:141.78 379-403
ç