Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ СИЛЕ И СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ

РУСИЈА И ФРАНЦУСКА У ОЧИМА СРПСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА (1908-1918)

Сажетак

Овај рад на основу слике другог осветљава представу о Русији и Француској која је постојала код српских интелектуалаца у периоду пре и у току Великог рата (1914-1918). Посебна пажња усмерена је на ставове српских интелектуалца према Русији и Француској у периоду анексије Босне и Херцеговине, као и Балкан­ских ратова (1912-1913). Циљ је да се истражи и ути­цаај веза са Русијом и Француском на положај Србије у периоду криза и ратова на Балкану. Очекивања српске елите од Русије и Француске посматрана су кроз при­зму сучељавања два блока европских сила, реализацију идеје југословенства и рецепцију места Србије и Срба у међународним односима (1908-1918).

 

кључне речи:

Референце

  1. Архив Србије
  2. Министарство иностраних дела
  3. Лични фонд Милован Миловановић
  4. Народна библиотека Србије
  5. Хартије Гргура Јакшића, Р558/Х/126.
  6. Дело, Београд, Ниш 1894-1915.
  7. Српски књижевни гласник, Београд, 1901-1914.
  8. La Monde Slave, Paris, 1931, 1937.
  9. Бегић Мидхад, Јован Скерлић. Човек и дело, Просвета, Београд, 1966.
  10. Веснић млађи Радослав, Др Миленко Веснић грансењер српске дипломатије, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Београд, 2008.
  11. Војводић Михаило, Путеви српске дипломатије, Clio, Београд, 1999.
  12. Војводић Михаило, Изазови српске спољне политике, Историјски институт, Београд, 2007.
  13. Вукићевић М. Миленко, „Петроград у почетку Великог рата 1914. године (Из мојих успомена)“, у: 1914-1924 Крв Словенства Споменица десетогодишњице светског рата, Штампарија Саве Раденковића и брата, Београд, 1924.
  14. Грол Милан, Из предратне Србије, СКЗ, Београд, 1939, 9-15.
  15. Gauvain Auguste, La Question Yougoslave, Bossard, Paris, 1918.
  16. Група аутора, Стојан Новаковић личност и дело, САНУ, Београд, 1995.
  17. Ђорђевић Димитрије, „Аустро-српски сукоб око пројекга Новопазарске железнице“, Историски часопис, књ. VII (1957), 213-247.
  18. Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914, СКЗ, Београд, 1973.
  19. Ekmečić Milorad, ”Spoljmpolitički okvir jugoslovenske istorije novog veka”, Jugoslovenski istorijski časopis, 1-2 (1988), 31-42 .
  20. Екмечић Милорад, „Место Првог светског рата у историји Политичка аутобиографија генерације“, Књижевност, св. 9-10 (1996),
  21. Екмечић Милорад, „Француска наука и Срби 1914“, Летопис Мати­це српске, књ. 460, св. 5 (1997),
  22. Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања Историја Срба у новом веку (1492-1992), Evro-Giunti, Београд, 2010.
  23. Ибровац Миодраг, „Српски ђаци у Француској“, Књига о Француској, СКЗ, Београд, 1940, 207-214.
  24. Ковић Милош, „Цивилизаторска мисија Аустроугарске на Балкану: поглед из Београда (1901-1914)“, Истраживања, бр. 22 (2011), 365-689.
  25. Оболенски Димитрије, Оти Роберт, Историја Русије, Clio, Београд, 2003.
  26. Павловић Михаило, Од Есклавоније ка Југославији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
  27. Павловић Михаило, У двоструком огледалу француско-српске културне и књижевне везе, Просвета, Београд, 1996.
  28. Поповић Димитрије, Извољски и Ерентал Дипломатске успомене из анексионе кризе, Геца Кон, Београд, 1927.
  29. Поповић Димитрије, „Никола Хенриховић Хартвиг“, Летопис Ма­тице српске, књ. 336, св. 3 (1933), 236-251.
  30. Радојевић Мира, Димић Драгољуб, Србија у Великом рату 1914­-1918, Српска књижевна задруга, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2014.
  31. Радоњић Миладен, Прича о пореклу Срба и Француза, Савез Потома­ка ратника Србије од 1912-1920, Сигнатуре, Београд, 2009.
  32. Renouvin Pierre, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Naprijed, Vjesnik, Zagreb, 1965.
  33. Робертс Џон, Европа 1880-1945, Clio, Београд, 2002.
  34. Рудолфович Ајрапетов Олег, „Русија између Србије и Бугарске у Првом светском рату“, Годишњак за друштвену историју, год. 10, св. 1-3 (2003), 51-68.
  35. Скерлић Јован, Историја новије српске књижевности, Рад, Београд, 1953.
  36. Sretenović Stanislav, Francuska i Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2008.
  37. Тимотијевић Мирослав, „A la France! Подизање споменика захвалности Француској на београдском Калемегдану“, у: Павловић Михаило, Новаковић Јелена (ур.), Српско-француски односи 1904-2004, Архив Србије, Београд, 2005, l93—218.
  38. Станојевић Владимир, О Русији и Русима, Београд, 1912.
  39. Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање југословенске државе: 1914-1920, Народна књига, Српска књижевна задруга, Београд, 1987.
  40. Трговчевић Љубинка, „Париз као културни центар српске емиграције током првог светског рата“, Зборник Матице српске за историју 41 (1990), 83-97.
  41. Трговчевић Љубинка, „Политички погледи Јована Цвијића“, Флоги­стон, бр. 2 (1995), 77-89.
  42. Григориј Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914-1917 и руска диплома­тика, Просвета, Београд, 1994.
  43. Цвијић Јован (Dinaricus), Јединство Југословена, прва половина (са једном картом), Ниш, 1915.
  44. Штрандман Василиј, Балканске успомене, књ. 1, 1-2, Жагор, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 327(470)(44):[316.344.32 (=163.41):316.65“1908/1918“ 57-75
ç