Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА МИГРАЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ОДНОСИ СА ТРАНЗИТНИМ ЗЕМЉАМА

Сажетак

Савремена политика миграција у Европској унији мора се посматрати кроз своје две димензије, унутрашњу и спољну. Унутрашња димензија политике миграција односи се на инкорпорисање европске регулативе у државама чланицама, као и на процесе интеграције имиграната у државама пријема, односно резидентним државама чланицама. Друга подједнако важна димензија политике миграција односи се на спољно деловање Европске уније и односе са државама нечланицама и регионалним и међународним организацијама. Политика миграција и савремена миграциона криза умногоме профилишу спољне односе Европске уније и држава нечланица која се налазе на миграционим рутама, као земље порекла или транзита.

За разумевање миграционих токова и политике Европске уније у овој области, важно је узети у обзир и положај, улогу и односе са транзитним земљама нечланицама. Ове државе су, искључиво због свог географског положаја на миграционој рути, добиле вишеструки значај за европску политику миграција, али и изазове за политичко-безбедносну и социо-економску ситуацију на својој територији. Незавидност њиховог положаја обележена је, са једне стране, сталним миграционим притиском и приливом на својој територији, и споразумном обавезама и аранжманима са Европском унијом у погледу реадмисије, безбедности и заштите граница. У овом раду циљ је да се укаже на главне елементе односа Европске уније и држава транзита, као спољне димензије европске политике миграција.

кључне речи:

Референце

  1. Modood Tariq, Multiculturalism and integration: struggling with confusions, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011.
  2. Симеуновић Драган, „Масовне миграције као историјски и савремени проблем ЕУ“, Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије (Јован Ћирић, Бранислава Кнежић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка истраживања, Регионално представништво руске хуманитарне мисије на Балкану, Београд, 2016, стр. 253-266.
  3. Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation. Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1219(03)&from=EN 03/05/2018.
  4. EU-Turkey joint action plan. Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm 19/04/2018.
  5. European Commission Migration And Home Affairs, European Agenda on Migration Internet, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en  12/04/2018.
  6. Global Approach To Migration And Mobility. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The Global Approach To Migration And Mobility, 2011. Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN  10/04/2018.
  7. European Agenda on Migration. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, Brussels, 13/05/2015., COM(2015) 240 fi nal. Internet, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, Brussels, 13/5/2015., COM (2015) 240 fi nal. Internet, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 12/04/2018.
  8. Council Decision 2005/809/EC of 7 November 2005 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation. Council Decisions 2007/817/EC, 2007/818/EC, 2007/819/EC and 2007/820/EC of 8 November 2007 on the conclusion of Agreements between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Montenegro, the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina on the readmission of persons residing without authorisation. Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14562&from=LT 03/05/2018.
  9. Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Europskom Vijeću, Vijeću I Europskoj Investicijskoj Banci o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa. COM/2016/0385 final. Internet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385 12/04/2018.
  10. Resolution 2073 (2015). Countries of transit: meeting new migration and asylum challenges. Internet, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22175&lang=en 19/04/2018.
  11. Return Directive. Communication From The Commission To The Council And The European Parliament On EU Return Policy. Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=EN 19/04/2018.
  12. Stockholm Programme – An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens. Notices from European Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies, European Council (2010/C 115/01). Internet, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF 04/04/2018.
периодика Администрација и јавне политике 1/2018 1/2018 УДК 314.74 314.74(4-672EU) 83-100
ç