Izaberi jezik:

Zoran Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

SAVREMENE TENDENCIJE U NAUCI KRIVIČNOG PRAVA I KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO SRBIJE

Rasprava o novim tendencijama u savremenoj nauci krivičnog prava u prvi plan stavlja nekoliko pitanja. Prvo je pitanje globalizacije koja vodi i internacionalizaciji krivičnog prava. Drugo pitanje, blisko povezano sa prvim, jeste problem krivičnopravnog ekspanzionizma jer savremeni krivični zakonodavac sve više širi prostor u kome interveniše ulazeći tako i u zonu u kojoj nema opravdanja za krivičnopravnu intervenciju što će u bliskoj budućnosti dovesti do krize legitimiteta krivičnog zakonodavstva. Stoga se u radu u kontekstu mogućih načina korišćenja krivičnopravne represije kao sredstva za suzbijanje kriminaliteta analizira i kritički preispituje krivičnopravni ekspanzionizam koji je postao dominantna tendencija u većini evropskih krivičnih zakonodavstava. Konstatuje se da je on danas došao do izražaja i u srpskom krivičnom zakonodavstvu. Najzad,u ovom radu se analiziraju i preispituju rešenja iz Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, s obzirom na to da se u Srbiji očekuje njegovo usvajanje.

ç