Изабери језик:

Зоран Малбашић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за националну безбедност, Београд

периодика

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ: НЕВОЈНА ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Кроз читаву историју, примарна претња по безбедност једне државе долазила је од стране војних потенцијала супротстављених држава или војних коалиција. Последње декаде доносе нам измењене околности, у којима је све већа претња по националну безбедност креирана од стране недржавних актера. Овај рад у први план истиче негативне ефекте организованог криминала, који представља основну невојну претњу по националну безбедност, те константну и слојевиту опасност коју је изузетно тешко препознати и на њу адекватно реаговати. Организовани криминал представља комплексну појаву у савременом друштву не само по широком спектру појавних облика оличених у бројним кривичним делима, већ и због чињенице да његово деловање производи директне негативне последице на економски систем државе, самим тим и на доношење најважнијих државних одлука у сфери привредно-политичких односа, али и у сектору безбедности. Аутор анализира појавне облике и карактеристике савременог организованог криминала, као и генезу ове негативне појаве са којима се сусрећу све државе света. Такође, истакнута је и мултидимензионалност последица које бројни појавни облици организованог криминала имају по безбедност државе на националном нивоу, али и на нивоу међународне заједнице. Коначно, истакнута је неопходност интердисциплинарног приступа у теоријском изучавању ове негативне друштвене појаве, као и неопходност сарадње на глобалном нивоу како би се пасивизирали негативни ефекти деловања организованих криминалних група.

периодика

ИСТОРИЈСКИ РЕВИЗИОНИЗАМ: ПРОГРЕС НАУКЕ ИЛИ ИДЕОЛОШКО ОРУЖЈЕ?

Овај рад има за циљ да опише и анализира феномен историјског ревизионизма, његове интерпретације као и реперкусије на дневнополитичку стварност. Такође, у овом раду изложена је генеза појма историјски ревизионизам, услови у којима најчешће долази до историјског ревизионизма, те његови појавни облици. Аутор нарочито настоји да изложи и анализира све перспективе историјског ревизионизма, како позитивне, тако и оне негативне. Посебна пажња посвећена је анализи историjског ревизионизма на ширем подручју Балкана, које важи за подручје оптерећено историјским наслеђем, где овај појам често поприма митологизоване карактеристике и где се углавном користи у политичке сврхе на националном нивоу.