Zoran Krstić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

POVRATAK RUŽIČASTE PLIME I ZAOKRET ULEVO: LA NUEVA IZQUIERDA U LATINSKOJ AMERICI

Predmet proučavanja u ovom radu jeste povratak i uspon nove levice na izborima održanim u prethodne četiri godine u Latinskoj Americi. Fokus istraživanja usmeren je na uzroke i posledice povratka ružičaste plime i njene osnovne karakteristike. Osnovni cilj ovog rada je da se objektivno sagledaju problemi i poteškoće sa kojima se suočavaju države regiona u kontekstu ciklične smene levičarskih i desničarskih politika. Posebna pažnja u radu posvećena je analizi faktora koji su pomagali ili ometali institucionalizaciju levičarskih politika. Deo rada fokusiran je na analizu odnosa između novih društvenih pokreta i države, kao i na ekonomsku zavisnost i eksploataciju prirodnih resursa. Povratak levičarskog talasa jeste reakcija na povećane ekonomske i socijalne nejednakosti koje su dovele do niza protesta i nemira i pojave različitih društvenih pokreta. Problem u Latinskoj Americi je u tome što se taj region suočava ne samo sa nerazvijenošću već i sa strukturalnom krizom kredibiliteta u demokratske i političke sisteme. U radu je korišćen istorijsko-deskriptivni i kontekstualni pristup u analizi fenomena „ružičasta plimaˮ.

ç