Izaberi jezik:

Zoran Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

DARVINIZAM I KLASIČNI REALIZAM

U ovom radu pokušaćemo da ukažemo na to da su određeni principi darvinizma podudarni sa najvažnijim idejama klasičnog realizma kao najstarije škole u teoriji o međunarodnim odnosima. Država i njen opstanak za klasične realiste ostaju središnji koncept kada govore o međunarodnoj politici. Samim tim, razumevanje političkih procesa na međunarodnom planu je kod većine klasičnih realista darvinističkog karaktera. Pokazaćemo da se darvinistički pojmovi kao što su egzistencija, opstanak najjačih, egoizam, dominacija, prirodno stanje i sl. često pojavljuju kod mnogih predstavnika klasičnog realizma. Videćemo da se države u međunarodnoj areni, kao i jedinke ili organizmi u prirodi, konstantno takmiče za ograničene resurse kako bi obezbedile sopstvenu egzistenciju, što gotovo uvek dovodi do nekog vida konflikta. Ukazaćemo na to da ratovi i sukobi predstavljaju problem koji je duboko ukorenjen u našoj evoluciji. Posebno ćemo se osvrnuti na Hansa Morgentaua kao najznačajnijeg predstavnika klasičnog realizma, ali i na Tomasa Hobsa koji se smatra intelektualnim uzorom ovog teorijskog pravca.

ç