Izaberi jezik:

Zoran Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

OSVRT NA ISTORIJSKI RAZVOJ NOVOG JAVNOG MENADžMENTA U POJEDINIM ZEMLJAMA – VELIKA BRITANIJA, SAD I KANADA

Talasom promena pod nazivom „Novi javni menadžment“ (New Public Management), koji je potekao iz Velike Britanije 1979. godine, napravljeni su prvi poduhvati u oblasti reosmišljavanja rada vlade i celokupne administracije. Osnovni cilj ovih reformi bio je da se smanji uloga države u ekonomskoj sferi, ali i da se unapredi tadašnji sistem javne uprave. Ove reforme su se proširile i na druge zemlje, a podržale su ga i mnogobrojne međunarodne organizacije (Svetska banka i OECD). Predmet rada je analiza novog javnog menadžmeta u zemlji nastanka – Velikoj Britaniji, zatim SAD i Kanadi. Ono što je zajedničko za analizirane zemlje, jeste činjenica da je javna uprava pravila ogromne izdatke i da je ovaj oblik upravnih reformi napravio radikalan raskid sa neefikasnim birokratskim aparatom. On se zasnivao na privatizaciji javnog sektora, deregulaciji, decentralizaciji, kao i na suštinskoj promeni prirode poslovanja vlade.

PERIODIKA

AKTUELNI REFORMSKI PROCESI U JAVNOJ UPRAVI I GLOBALIZACIJA

Reforma javne uprave je kontinuiran proces i predstavlja, naročito u savremenim uslovima, važan uslov za uspešno sprovođenje reformskih principa i ciljeva u svim oblastima društva. Značaj javne uprave u uslovima globalizacije je nesporan, kako u pogledu širine i broja zadataka koje obavlja u svakom društvu, finansijskih sredstava kojima se koristi i koja preusmerava putem javnih politika, broja ljudi koje neposredno ili posredno angažuje, tako i razvojnih i strategijskih planova koji će uticati na budućnost ljudske civilizacije. Savremenu javnu upravu karakterišu turbulentne i dinamične promene čiji je cilj stvaranje profesionalne, politički nepristrasne, etične, stabilne i aktivne javne uprave, koja poštuje i koja je u stanju da pruža delotvorne usluge i vladi i građanima. Moderna javna uprava je pretežno usmerena na pružanje usluga i menadžment, a ne na kontrolu. Javna uprava menja karakter, od kontrolne postepeno postaje uslužna. U Republici Srbiji, reforma javne uprave ne podrazumeva samo usvajanje brojnih zakona i drugih propisa i javnih politika, već i njihovo sprovođenje, na šta tekuće reformske aktivnosti prvenstveno moraju biti usmerene, uz dalju harmonizaciju postojećeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Takođe, neophodna je modernizacija naše javne uprave da bi država, napokon, postala istinski servis građana.

ç