Izaberi jezik:

Zoran Đureinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

PERIODIKA

POLITIKE IZVOĐENJA SOPSTVA U SAVREMENOM UMREŽENOM SVETU

Cilj ovog rada je da istraži i opiše način na koji se uspostavlja sopstvo i realizuje njegova performativnost u savremenom umreženom svetu. U radu bi se objasnile društveno-istorijske pretpostavke uspostavljanja subjekta koje dovode do modernog i savremenog koncepta sopstva i njegovog izvođenja. Dosadašnja objašnjenja su uglavnom išla linijom koja nije u dovoljnoj meri uzimala u obzir društveno-istorijski kontekst koji bi obuhvatao sve promene koje su nastajale u društvu. Teza rada je da su promene koje su nastale u modernom i savremenom svetu, a koje su obuhvatale razvoj, dostignuti nivo znanja u različitim naučnim disciplinama, tehnološki napredak itd., odnosno konvergenciju i kompleksnost svih onih dispozitiva, tj. aparatusa, koji su prisutni u ovom svetu, doveli do uspostavljanja subjekta i načina na koji se danas realizuje njegova performativnost. Usled gore navedenih društvenih promena svojevrstan obrt početkom 20. veka značio je pomeranje težišta od pretežno čulnog ka misaonom u modernoj i savremenoj umetnosti, gde događaj počinje da se javlja kao centralno mesto u umetničkoj praksi, odnosno on predstavlja svojevrstan raskid sa umetnošću dela ka umetnosti događaja i performansa. Savremeni umreženi svet i njegovi diskursi koji nas okružuju u svom preseku i u svojevrsnoj rizomatskoj, dinamičnoj i promenljivoj formaciji, nužno nas upućuju na to da su uspostavljanje subjekta i izvođenje sopstva jedino mogući kroz prizmu novih odnosa. U tom kontekstu bi se sagledalo i uspostavljanje subjekta u savremenom i složenom informativno-tehnološkom vremenu i način na koji se realizuje njegova performativnost.

ç