Zoran Čupić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

EVROPSKA UNIJA U „POTRAZIˮ ZA LEGITIMITETOM

Evropska unija je projekat bez presedana na evropskom prostoru a svakako i u međunardonim odnosima. Jedan od glavnih problema u njenom proučavanju bio je, i još uvek je, utvrđivanje njene prave prirode. Za potrebe našeg rada prihvaćeno je određenje Evropske unije kao funkcionalnog političkog sistema, ali ne i države. U tom kontekstu, predmet ovoga rada je ocena demokratskog kvaliteta Unije, posebno sa stanovišta njenog demokratskog legitimiteta. U prvom delu rada dat je prikaz različitih shvatanja prirode Evropske unije. Drugi deo rada posvećen je problemu „demokratskog deficitaˮ i različitim teorijskim shvatanjima tog problema. Zaključni deo rada govori o nekim predlozima za rešavanje ovog problema, pri čemu se konstatuje da je u trenutnoj situaciju uz postojeću ugovornu arhitekturu Evropske unije, ovaj problem daleko od rešenja.

ç