Izaberi jezik:

Željko V. Dragojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Državni Univerzitet u Novom Pazaru.

PERIODIKA

MEĐUNARODNA SARADNJA U OKVIRU KRIZNOG MENADŽMENTA – AKTUELNI IZAZOVI I POZICIJA SRBIJE NA ZAPADNOM BALKANU

Rad se bavi aktuelnim međunarodnim pitanjima, a u okviru podnaslova glavnim i aktuelnim bezbednosnim i ekonomskim izazovima po R. Srbiju u srednjeročnom periodu, sa analizom i određenim pogledima i projekcijom u svetlu mogućih scenarija. S tim u vezi analiziraju se najznačajniji političko-bezbednosni izazovi odnosa sa NATO i ODKB, ekonomska situacija sa EU i Evrazes, kao i potencijalni bezbednosni, ekonomski i socijalni rizici vezani za migrantsku krizu. Rad nastoji da pruži jedan pogled i viđenje u odnosima sa SAD i NATO, dajući predloge za u određenoj meri izmenjene temelje kroz politiku međunarodno-pravno garantovane vojne neutralnosti i direktne saradnje sa globalnim korporacijama. Taj obrazac odnosi se i na EU, gde je izostala politika tzv. „evropskih preduzeća“, karakteristična za raniju politiku proširenja, koje je u slučaju Srbije očito vezano za KiM, tj. neoročenu politiku pridruživanja. Policentrični pristup obuhvata i veću bezbednosnu i ekonomsku saradnju sa R. Kinom u okviru inicijative „novog puta svile“ (jedan pojas jedan put), kao i daleko veću i alternativnu saradnju sa Evrazes. Dat je i dinamičan prikaz promena u svetskoj privredi, tj. međunarodnim ekonomskim odnosima. Krajnji cilj je transformacija pozicije Srbije u određenom delu iz „objekta u subjekat“, što se reflektuje po njene vitalne interese u regionu Zapadnog Balkana, izvan arbitrarnih opredeljivanja. Na kraju, analizira se i problematika migrantske krize sa predlogom programa i upravljanja krizom u cilju njenog kontrolisanja, kroz prekograničnu saradnju.

PERIODIKA

GLOBALIZACIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

Studiju “Globalizacija i svetska ekonomska kriza” čini nekoliko celina, od čega se izdvajaju dve glavne. U prvoj, naznačene su karakteristike i savremene definicije globalizacije kao paradigmalnog procesa svetske privrede. Drugi deo, daje prikaz uzroka i geneze svetske finansijske krize i s tim u vezi, elaborira odnos između dijagnoze u fazama razvoja građanskog društva i značaja izgradnje sopstvene strategije, na osnovama karakteristika globalizacije i novog ekonomskog poretka u svetu. Zaključak fokusira značaj izgradnje vlastite strategije razvoja prema posledično-uzročnim aspektima globalizacije i integrisane svetske privrede

 

ç