Izaberi jezik:

Žarko Anđelković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI OBLICI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine predstavlja goruće pitanje sa kojim se susrećemo na početku 21. veka. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje bez obzira na stepen njihove ekonomske razvijenosti. Porast tehnološkog razvoja, neracionalno korišćenje prirodnih resursa, neregulisanje odlaganja otpada, sve su to problemi koji utiču na sve građane bez obzira u kojoj se oni državi nalazili. Ovakvo stanje naročito zabrinjava ako se ima u vidu činjenica da je veliki broj prirodnih resursa ograničen i neobnovljiv. Uništavanjem ovih resursa čovečanstvo se može naći u bezizlaznoj situ­aciji te je neophodno preduzeti sve moguće mere zarad zaštite životne sredine. Ovaj rad ima za cilj da pokaže koji su institucionalni oblici zaštite životne sredine razvijeni u Srbiji. U tom smislu mi smo u našem radu pokušali da damo jednu sažetu analizu ovih institucionalnih oblika fokusirajući se pre svega na: subjekte za zaštitu životne sredine, obaveze institucija i na oblasti zaštite životne sredine.

 

PERIODIKA

SAMOSTALNOST OPŠTINE - ŠANSA ZA MLADE

Lokalna samouprava označava status lokalne zajednice u odnosu na državu. Autor u ovom radu ističe neophodnost da građani jednog područja upravljaju zajedno opštinom. Opštine, odnosno njeni građani moraju sami o sebi brinuti, razgovarati i unapređivati svoju privredu. Zbog toga se autor zalaže za povraćaj imovine opštinama oduzete zakonom iz 1995. godine. Opština bi, prema autoru trebalo da postane „proširena porodica“, ćelija dešavanja u društvu. Zbog toga je neophodno da se reafirmišu dobri međuljudski odnosi i kvartovska saradnja jer je otuđenje ve­liko, a međusobna komunikacija mala. Opština kroz svoje mere i akcije mora brinuti o „oživljavanju“ dobre saradnje među svim svojim građanima.

PERIODIKA

NEADEKVATNA ODLUKA SUDA

Nadziđivanje ili nadogradnja stambenih zgrada je predviđena zakonom u cilju sanacije ravnih krovova zbog prokišnjavanja, odnosno u širem smislu radi zaštite stambenog fonda. Dakle, izgradnja stambe­nih ili poslovnih jedinica je sekundarna u odnosu na navedeni cilj zakona. Ovaj rad se bavi razmatranjem neadekvatne odluke suda.

 

PERIODIKA

POJAM, CILJEVI I NAČELA EKOLOŠKOG PRAVA

Predmet proučavanja zaštite životne sredine predstavlja naučno složen i kompleksan proces, koji obuhvata sve društvene sfere. Pored ekologije koja se bavi proučavanjem odnosa između živih organizama i okoline, ekološki problemi su postali predmet proučavanja velikog broja nauka: sociologije, prava, ekonomije, psihologije, pri čemu ćemo u ovom radu posebnu pažnju posvetiti ekološkom pravu. Pravni aspekti zaštite životne sredine izučavaju se u okviru Ekološkog prava pod kojim podrazumevamo skup pravnih propisa kojima se reguliše zaštita život­ne sredine u društvu i državi.

 

PERIODIKA

PRAVNI ASPEKT URBANE KULTURE U SRBIJI

Imajući u vidu značaj razvoja urbane kulture za funkcionisanje opšte kulture u Srbiji, potpuno je razumljiv interes države da svojim uticajima omogući uslove za suštinski napredak ove izuzetno važne oblasti funkcionisanja našeg društva. Pravni aspekt razvoja urbane kulture u Srbiji je zasnovan pre svega na državno-pravnom uticaju koji se ostvaruje na sistemski uređenim načelima koja jedna uređena zajednica mora kroz primenu državno-pravnih instrumenata da sprovodi u praksi. Ovaj uticaj se suštinski realizuje kroz postojanje čitavog niza pravnih akata koji regulišu ovu oblast i tako stvaraju odgovarajući pravni ambijent za razvoj urbane kulture u našoj zemlji. U pitanju je jedna izuzetno dinamična oblast koja svoju elastičnost zasniva na obavezi prilagođavanja potrebama koje razvoj urbane kulture od nje zahteva. Tu je uloga gradova podjednako značajna kao i uloga države, jer oni moraju u sinergiji svojih aktivnosti, stvoriti najbolje moguće uslove za kvalitativni napredak ove vrste kulture, koja svakako u budućnosti mora biti na mnogo višem nivou. U tom kontekstu nikako ne smemo zanemariti ni ulogu subjekata u kulturi koji svojom energijom predstavljaju osnovni resurs razvoja urbane kulture i koji u skladu sa svojom efikasnošću, motivišu državu da svojim instrumentima još više učini za dalji razvoj urbane kulture u Srbiji.

ç