Izaberi jezik:

Vladimir Z. Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

KONCEPT NORMALIZACIJE

Predmet rada jeste prikaz uslova koje je neophodno zadovoljiti kako bi kvalitet života osoba sa mentalnim smetnjama bio na nivou koji mora biti omogućen svakom čoveku i ukazivanje ne neophodne korake i pristupe u radu sa ovim osobama i zajednicom. U tekstu se nastoji da se ukaže na prava koja sve osobe imaju, pa samim tim i osobe sa mentalnim smetnjama, i koja im moraju biti obezbeđena. Neka od osnovnih ljudskih prava ne mogu se ostvariti u uslovima koji su karakteristični za institucionalni smeštaj, čija je jedna od osnovnih odlika nemogućnost realizacije mnogobrojnih životnih situacija i karakterističnih razvojnih zadataka, pa samim tim ni izgradnja zadovoljavajućeg ličnog identiteta. Normalizacija je koncept koji nastoji da omogući uslove života osobama sa mentalnim smetnjama koji su barem onoliko kvalitetni koliko su i uslovi u kojima živi prosečan stanovnik određene zajednice/društva. Naznačava se koji su to uslovi, koje je aktivnosti neophodno preduzeti i definišu principi na kojima se rad u cilju ostvarenja ovih zadataka mora zasnivati. U tekstu se razmatraju i adekvatni načini konkretizacije ciljeva normalizacije, prevashodno kroz valorizaciju socijalnih uloga i lično planiranje.

ç