Izaberi jezik:

Vjera Mujović Prajs

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum

PERIODIKA

KULTURNA DIPLOMATIJA I ULOGA UMETNIKA U PROMENI IMIDŽA SRBIJE

Predmet ovog rada odnosi se na značaj kulturne diplomatije i ulogu umetnika u promeni imidža Republike Srbije. Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je bio da se utvrde stavovi naših istaknutih umetnika koji gostuju u inostranstvu o uticaju kulturne diplomatije na promenu imidža Republike Srbije u svetu. Nezavisna varijabla je definisana kao „uticaj aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših istaknutih umetnika sa programima iz oblasti kulture u inostranstvu na promenu imidža Republike Srbije u svetu”. Zavisna varijabla je određena kao „procena istaknutih srpskih umetnika o kvalitetu aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših umetnika sa programima iz oblasti kulture u inostranstvu na imidž Republike Srbije u svetu”. U istraživanju je korišćena deskriptivna survey research metoda, a prikupljanje podataka je sprovedeno anketiranjem, pomoću Upitnika za umetnike na prigodnom uzorku od 100 istaknutih srpskih umetnika. Statistička obrada podataka je urađena primenom deskriptivne analize procene kvaliteta aktivnosti naših diplomatskih predstavništava u međunarodnoj kulturnoj saradnji i gostovanja naših istaknutih umetnika u inostranstvu sa programima iz oblasti kulture, na uzorku od 25 manifestnih varijabli (pitanja, indikatora). Zaključeno je da je uloga umetnika od velikog značaja u kulturnoj diplomatiji, te tako i u promeni imidža Srbije.

ç