Violeta Rašković Talović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Beograd

PERIODIKA

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЛКАНАХ

В статье определены параметры геополитического влияния Российской Федерации на Балканах в современный период. Статья выполнена на основе неореалистического подхода в международных отношениях, неоинституционализма и региональной парадигмы. Выявлены риски и угрозы безопасности Балкан, интересы акторов геополитики на Балканах. Дан анализ тенденций геополитической конкуренции на Балканах. Определены причины «размораживания» и интернационализации долгосрочных конфликтов в Косово и Метохии, Македонии, Боснии и Герцеговине. Внимание сосредоточено на стратегии внешней политики России в отношении Балкан, ресурсах и методах геополитического влияния России. Сформулированы рекомендации по развитию российской политики в регионе.

PERIODIKA

GOVOR MRŽNjE KAO OBLIK POLITIČKOG NASILJA

Predmet analize rada je određenje govora mržnje i njegova klasifikacija kao oblika političkog nasilja, gde je posebna pažnja poklonjena definisanju pojma u odnosu na kriterijume složenosti i načina vršenja nasilja. Uzimajući u obzir opštu osobenost vezanu za korišćenje nasilja u politici, gde svaka njegova upotreba, a posebno zloupotreba, izaziva kod građana negodovanje i predstavlja nepopularnu meru manifestacije sile, govor mržnje danas ima ultimativno njegativnu konotaciju. Dodatnu stigmatizaciju duguje povezanošću sa nacističkom propagandom i antipodskim stavom u odnosu na demokratske vrednosti, kojim se širi diskriminacija, netrpeljivost, mržnja i poziva na nasilje prema pojedincu ili grupi koji se po određenim karakteristikama razlikuju od većine i vodećeg društvenog kulturološkog usmerenja. Autori iznose stavove o ključnim društvenim odnosima i karakteristikama upotrebe nasilja u politici, kao bitnim faktorima za pojavu govora mržnje.

PERIODIKA

IZAZOVI RAZVOJA DEMOKRATIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU: POLITIČKO NASILJE I TEORIJA (NE)PRAVEDNOG RATA

Kraj XX i početak XXI veka su obeležile mnogobrojne ,,humanitarne intervencije“ i ,,borba za ljudska prava“ koji dobijaju primenu u svrhe opravdanja vojnih intervencija širom sveta. Autori u radu preispituju ovakvu sliku sveta baveći se kritičkom analizom izazova sa kojima se suočava razvoj demokratije u savremenom društvu. Svet se u velikoj meri izmenio i otvorena upotreba sile je postala nemoguća, jer bi ona naišla na osudu javnog mnjenja. Međutim, paralelno sa razvojem demokratije došlo je ujedno i do razvoja mehanizama kojima se opravdava upotreba sile. U tom smislu ovaj rad je podeljen na dva dela. U prvom delu autori analiziraju osnove teorije pravednog rata ukazujući na njene slabosti, dok se u drugom delu autori bave neoimperijalnom stranom savremenog društva.

ç