Vićić Đorđe

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA PUTEM USTAVNE ŽALBE

U ovom radu autori analiziraju ključne aspekte ustavne žalbe kao sredstva za zaštitu socijalnih prava. Prvi deo rada je posvećen objašnjenju pojma socijalnih prava i međunarodnim instrumenata kojima se predviđaju ljudska prava, kao i osnovnim načelima u Ustavu Republike Srbije koja se odnose na socijalna prava. Drugi deo rada je posvećen definisanju instituta ustavne žalbe, ciljevima i njenim dometima. U domaćem pravnom sistemu, ustavna žalba predstavlja poslednje pravno sredstvo koje se može koristiti za zaštitu povređenih prava i sloboda. Autori analiziraju određene nedovoljno precizirane aspekte instituta ustavne žalbe i ukazuju na neophodnost užeg određenja osnova za podnošenje ustavne žalbe, edukovanja stručne i laičke javnost kako bi se ustavna žalba zaista i koristila kao pravno sredstvo ultima ratio.

ç