Vesna Šućur-Janjetović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci.

PERIODIKA

ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Rad se bavi društvenim fenomenom trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kao i reakcijom društva na pomenuti feno­men, posebno analizirajući sisteme socijalne zeštite u okvirima BiH, te primjenu interdisciplinarnog i međusektorskog pristupa u pružanju zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Posebna pažnja u ovom radu posvećena je formama usluga socijalnog rad i ulozi centara/službi socijalnog rada u zbrinjavanju i pružanju potrebne podrške i pomoći žrtvama tokom procesa rehabilitacije i resocijalizacije. Pored pokušaja da se da odgovor na pitanje: ko su žrtve trgovine ljudima, prikazani su i rezultati empirijskog istraživanja sprovedenog na cjelokupnoj populaciji koju čine svi centri/službe za socijalni rad u Bosni i Herce­govini, kao i predstavnici svih institucija koje su uključene u borbu protiv trgovine ljudima u BiH. Spoznaje do kojih smo do­šli idu u prilog zaključku da se centri/službe za socijalni rad smatraju izuzetno važnom karikom društvene reakcije na feno­men trgovine ljudima, posebno u domenu zaštite maloljetnih žrtava, međutim njihovo učešće nije na zadovoljavajućem nivou.

ç