Izaberi jezik:

Vesna S. Zarković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić

PERIODIKA

VELIKE SILE, STARA SRBIJA I SPORAZUM U MIRCŠTEGU 1903. GODINE

Nerešena i nedorečena pitanja sa Berlinskog kongresa još više su produbila krizu u jugoistočnoj Evropi koja je uticala na Osmansko carstvo, ali i na balkanske države. Sporazum u Mircštegu iz 1903. godine može se smatrati nastavkom Berlinskog kongresa, jer je nastojao da reši Istočno pitanje i opstanak Osmanskog carstva u Evropi. Potpisan je između Austrougarske i Rusije – dveju sila koje su polagale najveća očekivanja i prava na osmansko nasleđe i podržan od ostalih velikih sila. Sastanak dvojice vladara je rezultirao pokretanjem reformne akcije u tri vilajeta – Solunskom, Bitoljskom i Kosovskom. Međutim, isključenje teritorije Stare Srbije severno od Šar planine iz reformi na izričit zahtev Austrougarske direktno je uticalo na ishod sporazuma iz Mircštega. Njegovo formalno napuštanje usledilo je aneksijom Bosne i Hercegovine, kada se Austrougarska, mimo svih prethodnih dogovora i međunarodnog prava, jednostrano odlučila na ovaj postupak. U radu se analizom delovanja velikih sila, upotrebom istorijskog metoda i hronološkim sledom, ukazuje na najznačajnije momente koji su doveli do pojave krize i oružanih sukoba krajem XIX i početkom XX veka.

PERIODIKA

DRUŠTVO NARODA ‒ ORGANIZACIJA PROISTEKLA IZ PRVOG SVETSKOG RATA I VODODELNICA NOVE ERE DIPLOMATIJE

Osnivanje prve međunarodne organizacije (Društvo naroda) 1919. godine, označava raskid sa tradicionalnom diplomatijom. Ova diplomatija poznata je i pod nazivom „stara diplomatija“ i predstavljala je sistem međuodnosa između vlada suverenih država. Ovakav sistem je počivao na razmeni ambasadora ili ministara zaduženih da postupaju kao posrednici i prenosioci informacija. U svojstvu prenosioca informacija, ambasadori su delovali kao „ljudi prisutni na licu mesta“, informišući svoje vlade o unutrašnjoj situaciji zemlje u kojoj obavljaju svoju dužnost. U svojstvu posrednika, ambasadori predstavljaju svoju državu i štite interese svojih vlada kod države u kojoj su akreditovani u cilju ohrabrivanja prijateljskih odnosa između dveju zemalja. To su pozitivne strane stare diplomatije. Negativne se tiču njene konzervativnosti i tajnosti. Tokom XIX veka diplomatske institucije se modernizuju u vidu atašea za vojna, kulturna i ekonomska pitanja, koji se priključuju diplomatskom osoblju. Nedostatke stare diplomatije pokušala je da nadomesti prva svetska organizacija univerzalnog karaktera osnovana 28. aprila 1919. godine. Predstavljala je kompromis između sistema kolektivne bezbednosti i suvereniteta država. Veliku ulogu u osnivanju Društva naroda odigrao je Vudro Vilson, koji je njeno osnivanje zasnivao na kritici sistema ravnoteže snaga. U svojih čuvenih 14 tačaka istakao je načela nove diplomatije bazirane na liberalizmu uz realističke garancije. Društvo naroda je pokazalo i određene slabosti, jer su ga osnovali pobednici i sprečili pravom veta da se sankcije primene na njih. Rat je ostao kao krajnje sredstvo za pribavljanje pravde – ultima razio. Društvo naroda nije uspelo da reši sukob između sistema kolektivne bezbednosti i suvereniteta, što je bio jedan od glavnih razloga nepristupanja SAD-a Paktu. Bojale su se da čl. 16. Pakta ne podrije američki suverenitet i ustavnu moć Senata da objavi rat.

ç