Изабери језик:

Весна Ј. Миросављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

периодика

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Доношењем новог закона Република Србија je коначно доби­ла један од кровних докумената реформе социјалне заштите. Уве­ден је систем квалитета по којем су сви пружаоци услуга у обавези да испуне прописане стандарде, као и да континуирано унапређују квалитет својих услуга. Постављен је систем социјалне заштите који се базира на концепту услуга, корисник је партнер и налази се у фокусу система, а циљ закона је стварање једнаких могућности за самосталан живот и подстицање социјалне укључености. Да би нови оквир постао у потпуности применљив и функционалан по­требно је усвајање читавог низа подзаконских аката, који детаљније регулишу законске норме. Предмет овог рада је ближи осврт на одређене одредбе За­кона о социјалној заштити, Правилника о стручним пословима у социјалној заштити и Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити. Аутор указује на значај идентификовања и прецизног дефинисања стручних послова у социјалној заштити, њиховог свеобухватног и адекватног регулисања према функцијама, природи радних процеса и исходима који настају у пружању услуга социјалне заштите, као и одређивање ближих услова и стандарда за њихово обављање. Посебно се истиче значај успостављања система лиценцирања стручних радника, ангажованих у установама социјалне заштите и код других пружалаца услуга социјалне заштите. Аутор даје осврт на поступак лиценцирања стручних радника, услове и начин стицања, обнављања, привременог или трајног одузимања лиценце, увођењем Коморе социјалне заштите као новог социјалног актера у социјалној заштити. Системом лиценцирања стручних радника у социјалној заштити обезбеђује се формална основа за професионални развој запослених, што доприноси унапређењу функционисања система социјалне заштите и побољшава ефикасност запослених.