Vera Arežina

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd.

PERIODIKA

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA

U radu se proučava metodologija istraživanja u političkim naukama, od izbora teme do definisanja istraživačkog pitanja, predmeta, ciljeva, hipoteza, metoda, kao i naučnog i društvenog doprinosa. Cilj ovog rada je da prikaže i objasni metodologiju istraživanja koja se više decenija primenjuje u političkim naukama, i drugim društvenim naukama kao što su pedagogija, sociologija, bezbednost, pravo i vojne nauke, a u poslednjoj deceniji i u antropologiji, medicini, kao i u tehničko-tehnološkim, računarskim, matematičkim i drugim naukama. Rezultati ovog rada treba da doprinesu boljem razumevanju metodologije istraživanja u različitim naučnim radovima, posebno u master radu i doktorskoj disertaciji, kao i da podstaknu mlade istraživače da uspešno sprovode svoja istraživanja u političkim i drugim naukama.

PERIODIKA

ISTRAŽIVANjE O ZASTUPLJENOSTI ŽENA NA ZNAČAJNIM DRUŠTVENIM POLOŽAJIMA U REPUBLICI SRBIJI

Položaj žene u Srbiji menjao se tokom decenija, od njene prvobitne uloge majke i domaćice unutar domaćinstava. Danas se žene u Srbiji nalaze na značajnim položajima, teže ostvarivanju svojih karijera, odavno imaju i pravo glasa i odlučivanja, ali su ujedno i dalje stub domaćinstava. Cilj ovog rada je da prikaže i objasni koliko se uloga žene u Srbiji zaista promenila i da li žene danas uživaju veća prava nego što su ih pre imale. U radu je korišćen aksiološki teorijsko-metodološki pristup, kao i kombinovane metode. Takođe, kroz rezultate istraživanja koje su sproveli studenti druge godine studija i akademsko osoblje Fakulteta političkih nauka u Beogradu u aprilu 2020. godine, biće predstavljeni i stavovi 710 građanki i građana Srbije po pitanju položaja žena na značajnim društvenim položajima. Pored toga, biće analizirani i njihovi stavovi i o drugim aspektima koji su ključni kada se govori temi zastupljenosti žena na značajnim društvenim položajima.

PERIODIKA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA MAGREBA

Većina zemalja Magreba, odnosno Unije arapskih zemalja Magreba (UMA) suočava se sa sličnim ekološkim problemima, kao što su porast temperature i širenje pustinja (Mauritanija, Libija, Alžir), oskudica pitke vode, salinizacija (Alžir, Libija, Tunis, i Maroko), porast nivoa mora (Libija, Maroko, Tunis), smanjenje biodiverziteta, nekontrolisana seča šuma, itd. Predmet rada odnosi se na unapređenje saradnje i primenu međunarodnih sporazuma, programa i projekata Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija radi zaštite životne sredine u zemljama Magreba. Osim toga, mnogi ekološki problemi kao što su oskudica pijaće vode, dugi sušni periodi, ekstremne nepogode i drugo, predstavljaju ozbiljnu pretnju za nacionalnu bezbednost svake države. Cilj rada je da objasni kako su neke zemlje Magreba, na primer Kraljevina Maroko, primenile neke međunarodne sporazume i projekte radi zaštite životne sredine i tako izbegle mnoga previranja tokom i posle tzv. arapskog proleća. Kraljevina Maroko je u svojoj Nacionalnoj strategiji o održivom razvoju i ekološkoj politici primenila mnoge međunarodne sporazume kao što su Pariski sporazum iz 2015, Agenda 21, Agenda 2030, kao i principe i ciljeve održivog razvoja. Takođe, u radu ukazujemo na značajnu ulogu Evropske unije i drugih regionalnih organizacija kao što su Organizacija Afričke unije (AU), Institut za Bliski istok i Magreb centar i druge za unapređenje ekološke bezbednosti nekih zemalja Magreba.

PERIODIKA

SPECIFIČNOSTI MERENJA U POLITIČKIM NAUKAMA

U radu se ističu problemi merenja u političkim naukama, i neka bitna pitanja koja se odnose na probleme definisanja pojma merenja, pre svega predmeta merenja, elemenata, procedure merenja, kao i kvantiteta i kvaliteta. Autor predlaže koncept procesa i sistema merenja u poli­tičkim i društvenim naukama.

 

ç