Veljko Turanjanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

PERIODIKA

PRAVO NA EUTANAZIJU U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE SRBIJE

Autori u radu obrazlažu problem lišenja života iz samilosti, kao jednog od najkompleksnijih pravnih, medicinskih, religijskih, etičkih i socijalnih pitanja. Iako nije sporno da se o ovoj temi vode brojne rasprave širom sveta, te da se mu se posvećuje različita pažnja, a što zavisi od države do države, te od kulture kojoj pripada predmetna država. Autori, pak, ovom pitanju prilaze sa drugačijeg stanovišta, povezujući više različitih pitanja u jednu celinu. Na prvom mestu, autori objašnjavaju krivično delo lišenja života iz samilosti prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, a potom prelaze na obrazlaganje prava na dostojanstvenu smrt koje je predviđeno Nacrtom Građanskog zakonika Republike Srbije, koje bi neminovno, usvajanjem ovog zakonika, dovelo do izmena u Krivičnom zakoniku. Na kraju, autori daju rezultate empirijskog istraživanja koje je sprovedeno u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, a u vezi sa predmetnom problematikom.

ç