Uglješa S. Janković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore.

PERIODIKA

DECENTRALIZACIJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE CRNE GORE

U Crnoj Gori, poput većine države iz regiona Jugoistočne Evrope, država se pojavljuje kao ključni akter u djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Najveći teret obaveza u finansijskom, logističkom, tehničkom i svakom drugom vidu usmjeren je na centralizovane organe vlasti. Reformom sistema u periodu od 2008. do 2012. godine težilo se nalaženju novih načina funkcionisanja socijalne zaštite, kojima bi se poboljšali kvalitet usluga i obezbijedio kvalitetniji obuhvat korisnika različitim socijalnim prestacijama. Iskustvo isključivog oslanjanja na državna sredstva do sada se pokazalo kao prilično neefikasno i destimulativno. Neefikasno, jer obim i sadržina pomoći najčešće nisu dovoljni da zadovolje ugrožene potrebe korisnika. Destimulativno iz razloga što se u dosadašnjoj praksi pokazalao da ne pruža adekvatne podsticaje pojedincu, niti stimuliše (preostale) stvaralačke potencijale čovjeka. Ovaj rad ima za cilj da preispita procese decentralizacije socijalne zaštite u Crnoj Gori i pruži osvrt na potencijalne negativne konsekvence.

ç