Izaberi jezik:

Tina Aničić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Populacioni fond UN u Srbiji, savetnica za pitanja populacione dinamike

PERIODIKA

INOVACIJE U SISTEMIMA JAVNIH UPRAVA

Javna uprava jeste sistem podložan stalnom redefinisanju i promenama. U tom smislu, pošto je javna uprava složen i dinamičan fenomen i pojava, inovacije imaju sve veći značaj. U ovom radu, bavimo se najpre opštim pojmom inovacije, a zatim i pojomom inovacije u sistemu javne uprave. Sa stanovišta posmatranja opšteg pojma inovacije, možemo uočiti i različite vrste inovacije, koje su kao takve primenljive u sistemu javne uprave. Mnoge države su prigrilile koncept inovacija, kako bi unapredile svoje sisteme javnih uprava, povećale efikanost, efektivnost i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Međutim, na putu uvođenja inovacija u javnoj upravi kriju se i brojne prepreke i izazovi, koji su povezani sa četiri glavna megatrenda koja se javljaju širom sveta u pogledu obima i prirode promena koje utiču na način funkcionisanja javnih uprava. Posebnu pažnju zato u ovom radu posvetićemo Teoriji inovacije javne uprave (Public Sector Inovation Theory) i Okviru nove sinteze (New Synthesis Framework), kao novih teorijsko - metodoloških pristupa. Kroz analizu ova dva pristupa nastojaćemo da objasnimo probleme i izazove uvođenja inovacija u složene upravne sisteme.

ç