Tijana Perić Diligenski

Iskustvo

Institut za političke studije

Konsultant za antikorupciju

Ministarstvo pravde Republike Srbije

2015

Saradnik u nastavi

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2010-2011

Edukacija

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Doktorant

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Master studije

2011

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije

2009

Tijana Perić Diligenski je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Administracija i javne politike. Objavila je više radova sa temom reforme pravosuđa i antikoruptivnih politika Republike Srbije, naročito u kontekstu evropskih integracija. Bila je angažovana kao konsultant za antikorupciju pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Uzela je učešće u izradi Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava - potpoglavlje borba protiv korupcije) sa Evropskom unijom i bila je angažovana u procesu revizije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (2013-2018).

PERIODIKA

INSTITUCIONALNO SUZBIJANJE KORUPCIJE - POSTJUGOSLOVENSKI UVIDI

Rad je usredsređen na normativnu analizu antikorupcijskog institucionalnog inženjeringa u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Na temelju analize sadržaja nacionalnih antikorupcijskih normativnih akata postjugoslovenskih republika dolazi se do nalaza o institucionalnoj logici suzbijanja korupcije kao neformalne institucije i sistemske devijacije. Učinci preventivnog i represivnog suzbijanju korupcije u postjugoslovenskim republikama ukazuju da se najbolji rezultati u institucionalnom dizajnu postižu konstituisanjem novih nezavisnih institucija umesto redizajniranja postojećih. Komparativna iskustva krivičnopravnih reakcija na koruptivne oblike kriminaliteta ukazuju na disproporciju između broja akata koje donose represivni organi (broj krivičnih prijava, podignutih optužnica i pravosnažnih osuda) i odsustvo statističkih podataka o broju procesuiranih javnih funkcionera.

PERIODIKA

REFLEKSIJE O PRAVNOM NIHILIZMU

Pravni nihilizam se u tekstu rada poima kao selektivna, proizvoljna i neformalna političko-komandna primena prava koja rezultira njegovom zloupotrebom. Kao pravni nihilisti detektuju se politički akteri, pravosudni funkcioneri i građani i sve njih karakteriše deficitarna pravna svest koja se ogleda u nepoštovanju ili relativizovanju pravnih normi i vrednosnih sudova inkorporisanih u njih. Nakon teorijskih promišljanja o pravnom nihilizmu kao pojavnoj manifestaciji nepravne svesti, u radu je portretisana praktična strana ovog fenomena primarno kroz ruski a sekundarno i kroz srpski arhetip. Zaključuje se da se pravni nihilizam javlja u ambijentima pravne nesigurnosti, autoritarnih tendencija i podaničke političkokulturne matrice. Kao paradigmatični primeri navode se Rusija i Srbija kao države u kojima nalog vladavine prava i etos građanske obligacije nikada nije istinski zaživeo.

PERIODIKA

SUKOB INTERESA JAVNIH FUNKCIONERA – KOMPARATIVNA DE LEGE LATA ANALIZA

U radu je analiziran sukob interesa javnih funkcionera kao par excellence forma korupcije u državama nastalim na području nekadašnje Jugoslavije. Primenom uporednopravnog metoda koautori su analizirali varijetete u normativnom i institucionalnom dizajniranju koncepta sukoba interesa nosilaca javnih ovlašćenja u pozitivnom antikorupcijskom zakonodavstvu Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Nalazi rada potvrđuju da je preveniranje sukoba interesa u državama obuhvaćenim uzorkom internacionalizovana kategorija, iznuđena mehanizmima uslovljavanja Evropske unije.

PERIODIKA

POLITIKA I SUDSTVO

Naše istraživanje se prevashodno fokusira na pitanje da li su sudovi politički akteri i u čemu se ogleda uloga političkog u evropskom i američkom modelu primene prava. U stranicama koje slede autor koji izvorno dolazi iz pravnog domena, nastojaće da objektivno analizira implikacije sudske akcije (pri­mene prava) na politiku i politički sistem i vice versa. U tom pravcu komparativno analiziramo anglosaksonsku i evropsku literaturu i praksu o odnosu politike i sudova, o interakciji sudova i zakonodavca i o uticaju političkih interesnih grupa na sudovanje. Navedene istraživačke jedinice kritički se osvrću na političku i vrednosnu neutralnost sudske funkcije, sudske profesije i najzad, sudske odluke. U radu se ispituju uzroci nepopularnosti ove teme u evropskoj literaturi i, s druge strane, hiperprodukcija članaka i studija na istu temu sa druge strane Atlantika.

 

PERIODIKA

REFORMA PRAVOSUĐA U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

U ovom radu autori analiziraju reformu pravosuđa u Srbiji, koja se sprovodi u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Posebno je izdvojen period od 2008. do 2012. godine, iako se počeci reforme pravosuđa mogu identifikovati od 2001. godine. Rad je podeljen na dva osnovna dela. U prvom delu se ukratko iznose osnovni podaci o reformi pravosuđa, pri čemu je posebna pažnja posvećena izboru nosilaca pravosudnih funkcija. U drugom delu su autori razmatrali uticaj procesa evropskih integracija na reformu pravosuđa u Srbiji, analizom dokumenata koje su usvojile Evropska unija i Srbija u procesu pristupanja Srbije ovoj međunarodnoj organizaciji. Na osnovu svega iznetog, autori izražavaju bojazan da upliv politike na sudstvo nije prošlost, i da „reforma reforme“ pravosuđa neće doprineti njegovoj nezavisnosti i nepristrasnosti.

 

PERIODIKA

Prikaz knjige: Petar Matić, REDIZAJNIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE, Institut za političke studije, Beograd, 2012.

Prikaz knjige: Petar Matić, Redizajniranje lokalne samouprave, Institut za političke studije, Beograd, 2012.

PERIODIKA

OGLED O POLITIČKOJ KORUPCIJI

U radu je analiziran fenomen političke korupcije, njeni pojavni oblici, uticaj koji ostvaruje na političke institucije, kao i mehanizmi za borbu protiv ove sistemske devijacije u koor­dinata političkog sistema postsocijalističke Srbije. Ovu državu zapljuskuje četvrti talas demokratizacije i institucije njenog političkog sistema još uvek nisu demokratski konsolidovane, što ih čini ranjivima i podložnim korupciji na najvišim državnim nivoima. Kao najznačajnije koruptivne agense autor ovog rada mapira političke partije, zakonodavno telo koje donosi za­kone po diktatu političkih i privatnih interesnih krugova, kao i sudske i tužilačke instance koje prave kopernikanske preokrete u preduzimanju krivičnog gonjenja i sprovođenju antikoruptivne strategije, u zavisnosti od direktiva političkih interesnih kartela. Da bi došlo do suzbijanja političke korupcije, u okviru normativnog dizajna, potrebno je ukinuti korpus diskrecionih prava i time sprečiti arbitrarnost u procesu donošenja političkih odluka.

PERIODIKA

NEOMARKSISTIČKA MISAO O DRŽAVI

Predmet analize ovog rada je koncept države iz perspekti­ve neomarksizma. Neomarksizam kao teorijski supstitut marksi­zma nastavio je da neguje marksistički koncept države sa varijetetima koji zavređuju posebnu analizu. U okviru neomarksizma ne postoji konsenzus o jedinstvenoj teoriji države, već se javlja tenzija između dve teorijske pozicije, čije su polazne premise u raskoraku. Instrumentalizam, oličen u opusu Ralfa Milibanda polazi od paradigme moderne države kao države u kapitalističkom društvu i on pozicionira u drugi plan strukturu društva. Za razliku od ove pozicije, strukturalizam Nikosa Pulancasa daje primat strukturi i podvlači da je moderna država ništa drugo, do kapitalistička država. Pulancas pledira za poluautonomnu poziciju države, koja u krajnjoj instanci zadržava klasni determinizam.

PERIODIKA

ANTIKORUPTIVNI KAPACITETI REPUBLIKE SRBIJE U SVETLU MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

Ovaj rad opisuje anatomiju antikoruptivne paradigme u Republici Srbiji, koja je skopčana sa procesom međunarodnih integracija, pre svega sa procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Rad je podeljen u dve tematske celine. U prvomdelu rada autor analizira postojeće normativne antikoruptivne kapacitete Republike Srbije, pre svega fokusirajući se na analizu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji (2013-2018) i na analizu seta antikoruptivnih zakona. Drugi deo rada je posvećeninstitucionalnoj analizi antikoruptivnih mehanizama koju karakteriše postojanje velikog broja međusobno neusaglašenih antikorupcijskih tela.

PERIODIKA

MIGRANTSKA KRIZA U EVROPI: NA RAZMEĐU NACIONALNIH I FILANTROPSKIH MOTIVA

U radu je analizirana aktuelna migrantska kriza, kroz istorijske, normativne i institucionalne korelate. Rad je koncipiran u dve istraživačke jedinice. U prvoj, koautori analiziraju normativni dizajn međunarodnih migracija i ponašanje evropskih institucija u aktuelnoj krizi. Autori polaze od teze da migracionu platformu Evropske unije karakteriše odsustvo sistemskog pristupa, ad hoc reakcije i davanje prioriteta očuvanju evropskih i nacionalnih granica u odnosu na zaštitu ljudskih prava. Druga istraživačka celina posvećena je analiziranju uloge Srbije u međunarodnim migrantskim tokovima, koji su se slili u Evropu tokom 2015. godine.

ç