Izaberi jezik:

Tatjana Milić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

ULOGA ODLUKA SAVETA BEZBEDNOSTI UN U STVARANjU MEĐUNARODNOG PRAVA

Uloga odluka organa Ujedinjenih nacija (UN) u stvaranju međunarodnog prava uglavnom se razmatra kao uticaj na formalne izvore međunarodnog prava. U tim okvirima promišljanja odluke Saveta bezbednosti UN (SBUN) samo posredno doprinose nastanku ili promeni međunarodnog prava, dok je njihov neposredni pravnostvaralački efekat ograničen na konkretnu situaciju na koju se odnosi. SBUN je usled promena u međunarodnim odnosima napravio iskorak ka stvaranju opštih međunarodnopravnih normi. Zato smo odlučili da razmotrimo kako doktrina međunarodnog prava vidi domete tog legislativnog uticaja. Rad analizira tačke sporenja doktrine i razmatra neposredni pravnostvaralački uticaj odluka SBUN iz ugla međunarodnopravnog subjektiviteta međunarodnih organizacija. Zaključak autora je da je legislativna aktivnost SBUN stvarnost koja otvara mogućnost razvoja UN kao subjekta međunarodnog prava, ali istovremeno preti da poremeti temelje međunarodnopravnog poretka.

PERIODIKA

REGULISANЈE UPOTREBE SILE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA: SLUČAJ REZOLUCIJE 2249 SAVETA BEZBEDNOSTI UN

Kolektivna kontrola upotrebe sile u međunarodnim odnosima je temeljna pretpostavka savremenog međunarodnog poretka. Pretpostavka koja podrazumeva da je monopol sile iz domena slobodnog odlučivanja pojedinačnih država izmešten u okvire UN. No, države su pokazale da nisu spremne da se u potpunosti odreknu sile kao sredstva ostvarenja ciljeva u međunarodnim odnosima, isto kao što su pokazale da upotrebu sile nastoje opravdati posredstvom međunarodnog prava. U takvim okolnostima države pravnu argumentaciju nalaze u okvirima šireg (ekspanzivnog) ili užeg (restriktivnog) tumačenja pravila međunarodnog prava i odluka Saveta bezbednosti UN. Stoga je cilj ovog rada da utvrdi da li je jedan od ova dva pristupa tumačenju prevladao kao obrazac promišljanja i oblikovanja međunarodnih akcija država. U tom kontekstu za predmet analize autor bira rezoluciju 2249 Saveta bezbednosti UN i njen tretman u pravnim argumentima država koje su upotrebile silu u Iraku i Siriji, kao i reakcije ostalih država i doktrine na takva tumačenja ove odluke Saveta. Analiza teksta i konteksta rezolucije je pokazala da u uslovima borbe protiv međunarodnog terorizma jača pritisak određenih država da ekspanzivni pristup predstave kao vladajući obrazac tumačenja pravila koja regulišu upotrebu sile u međunarodnim odnosima.

ç