Izaberi jezik:

Tatjana Jovanić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

NAČELO PARTNERSTVA KAO IZAZOV REGIONALNE POLITIKE SRBIJE

Kao jedno od osnovnih načela kohezione politike EU, načelo partnerstva se od njegovog uvođenja 1988. godine značajno proširivalo i produbljivalo. U pregovorima o regionalnoj politici ono danas predstavlja jedan od zahteva koji se postavljaju pred zemlje kandidate za prijem u EU. Načelo partnerstva podrazumeva odgovornost države članice da prilikom izrade ključnih dokumenata u programima korišćenja fondova, izboru projekata, njihovom sprovođenju, nadzoru i evaluaciji organi javne vlasti ostvare blisku saradnju sa regionalnim i lokalnim organima vlasti, ekonomskim i socijalnim partnerima, kao i da razviju strukture koordinisanog kolektivnog upravljanja. U radu se prvo ukazuje na teorijske osnove načela partnerstva i upravljanja na više nivoa, predstavlja načelo partnerstva kao zahtev normativnog okvira Evropske kohezione politike, da bi se potom u kratkim crtama predstavili osnovni elementi regionalne politike Srbije i ukazalo da ovo načelo nije formalno prepoznato u Zakonu o regionalnom razvoju i nedostajućim strateškim dokumentima.

ç