Tamara Džamonja-Ignjatović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka, Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE VRŠNJAČKIH KONFLIKATA NA OSNOVNOŠKOLSKOM UZRASTU

Čovek je društveno biće i svakodnevno je izložen mnogobrojnim interakcijama sa svojom okolinom, a samim tim i mogućnošću za nastanak konflikata. Zbog toga je kontinuirano razvijanje veština komunikacije veoma značajno. Od uspešnosti u komunikaciji i rešavanju interpersonalnih konflikata, kojima smo učestalo izloženi, umnogome zavisi i naš uspeh u svakom kontekstu u kojem se nađemo, zbog čega je posebno značajno posvetiti pažnju ovoj temi u vaspitavanju dece. Cilj istraživanja je opis vršnjačkih konflikata na osnovnoškolskom uzrastu preko skupa relevantnih karakteristika: učestalost  javljanja, trajanje, sadržaj, iniciranje, afektivni ton tokom i nakon konflikta, važnost predmeta sukoba, važnost druge osobe u sukobu strategije rešavanja, ishod i uticaj na odnos. Uzorak je činilo 125 ispitanika, 53 učenika 8. razreda i 72 učenika 5. razreda, kao i 7 odeljenskih starešina. Za potrebe istraživanja, korišćen je Anketni upitnik, za prikupljanje socio-demografskih podataka, Inventar konfliktnih sadržaja i Upitnik o karakteristikama konfliktnih sadržaja, autora prof. dr Petrović, modifikovanih za potrebe istraživanja, sociometrijski upitnik, polustrukturisani intervju sa odeljenskim starešinama i analiza pedagoške dokumentacije. Istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike u mnogim karakteristikama vršnjačkih konflikata različitih grupa učenika osnovnoškolskog uzrasta.

PERIODIKA

MOGUĆNOSTI PRIMENE INTEGRATIVNOG PROGRAMA TRETMANA U REALIZACIJI VASPITNIH NALOGA

U ovom radu se analizira novi i strukturisani program tretmana koji se zasniva na integrativnom pristupu psihosocijalne podrške mladima u sukobu sa zakonom. Cilj rada je da ukaže na značaj primene takvih modela u okviru međusektorske saradnje pravosuđa i sistema socijalne zaštite u Srbiji. On istovremeno predstavlja mogućnost primene integrativnog programa tretmana (IPT) u okviru vaspitnog naloga „uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, savetovalištu ili drugoj ovlašćenoj organizaciji.” Integrativni program tretmana (IPT) obuhvata tri obli­ka rada individualni, grupni i porodični tretman, koristeći teorijska i praktična znanja iz nekoliko psihoterapijskih modaliteta. Na osnovu iskustava iz praktične primene sva tri obli­ka tretmana i njegove empirijske evaluacije, u radu se razmatraju mogućnosti njegove primene i potencijalni efekti realizacije ciljeva koji se odnose na primenu vaspitnih naloga, kao i potencijalne prepreke koje ometaju optimizaciju efekata programa.

PERIODIKA

POTREBE ZA KADROVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI I OBLASTI DRUŠTVENIH DELATNOSTI U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o kadrovskoj strukturi zaposlenih u socijalnoj zaštiti i oblasti društvenih delatnosti u lokalnim samoupravama, kao i o potrebama za zapošljavanjem ovih kadrova u navedenim oblastima u narednom petogodišnjem periodu. Ispitivanjem je obuhvaćeno 111 opština sa teritorije cele Srbije, što je uključilo 95 centara za socijalni rad, 80 ustanova socijalne zaštite i 63 lokalne samouprave. Upitnici kreirani za potrebe istraživanja adaptirani su za različite ispitivane organizacije i distribuirani su elektonskim putem. Podaci iz svih izvora ukazuju da su potrebe za zapošljavanjem socijalnih radnika velike zbog nedostatka kadrova u nekim područjima, potrebama za razvojem novih usluga, kao i zbog prirodnog odliva kadrova zbog odlaska u penziju u narednih 5 godina. S druge strane, podaci Nacionalne službe za zapošljavanje ukazuju da relativno mali broj nezaposlenih socijalnih radnika neće biti dovoljan da pokrije narasle potrebe za ovom delatnošću. Rezultati istraživanja mogu biti korisna osnova za procenu i planiranje visokoškolskog obrazovanja i zapošljavanja budućih socijalnih radnika, kao i drugih profesionalaca u oblasti socijalne zaštite.

PERIODIKA

STUDENTSKO VREDNOVANЈE NASTAVNOG PROGRAMA SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA

Evaluacija vrednosti nekog studijskog programa predstavlja procenu zadovoljstva različitim aspektima njegovih neposrednih korisnika u ovom slučaju studenata socijalne politike i socijalnog rada. Ovaj rad ima za cilj da prikaže rezultate evaluacije studijskih programa osnovnih i master akademskih studija Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Evaluacija je usmerena na organizaciju i sadržaj studijskih programa, na odnos studenata i nastavnika prema njima, kao i na prednosti i slabosti ovih programa i način njihovog unapređenja. U periodu od januara do juna 2016. godine sprovedene su ankete, fokus grupe sa studentima i individualni intervjui sa nastavnicima u cilju prikupljanja neophodnih podataka. Rezultati su ukazali da su studenti i nastavnici zadovoljni uvedenim inovacijama, pre svega sadržajem ovih kurseva i kvalitetom nastave koja im omogućava dalje usavršavanje znanja i praktičnih veština relevantnih za buduću praksu. Istaknuta je veća potreba za praksom, kao i za drugačijom organizaciяm nastave, što je u odnosu na realne mogućnosti studenata za pohađanje nastave, trenutno teže realizovati. Preporuke polaznika kurseva ukazuju na to da bi bilo veoma korisno u budućnosti smanjiti broj teorijskih, politikoloških predmeta i proširiti fond časova postojećih kurseva ili obogatiti sadržaje programa još nekim kursevima relevantnim za socijalnu zaštitu, a koji trenutno nedostaju.

ç